Gebeurtenis(sen) op 30 juli 1953

  • Het kerkorgel in de Ned. Herv. Kerk te Ommen daterend uit 1841 voldoet niet meer aan de eisen des tijds en vraagt dringend om vernieuwing. Ook bij de begeleiding van de kerkdiensten wordt de organist, de heer G. S. De Haan, vaak in moeilijkheden gebracht. Er is thans en orgelfonds gevormd dat reeds de beschikking heeft over enig kapitaal, maar dat bij lange na niet voldoende is. Daarom wordt er nu een grote bazar georganiseerd en is er een beroep gedaan op de bevolking om hierbij steun te verlenen. Het orgel heeft thans één klavier met aangehangen pedaal benevens 11 registers. Het ligt in de bedoeling er nog een klavier bij te bouwen. Evenzo zal het aantal registers belangrijk worden uitgebreid. Er komt echter geen tremulant bij, omdat men van mening is, dat deze niet in de kerk muziek thuis hoort. Wanneer de plannen verwezenlijkt kunnen worden, hoopt men ook hier orgelconcerten te kunnen geven waarvoor een toenemende belangstelling is te constateren. Over het al of niet gebruiken van de tremulant (beef- of bibbertoon) bestaat in kerkelijke kringen nogal verschil van mening. De voorstanders van ouder kerkmuziek betitelen deze toon als profaan en wijzen elk soort romantisering van de klassieke kerkmuziek af. De voorstanders, de zgn. romantici zijn van mening, dat onze huidige samenleving andere eisen stelt en dat de kerkmuziek zich daarbij moet aanpassen. De smaak van publiek is in deze belangrijk gewijzigd, waarmee men rekening dient te houden. Over smaak valt evenwel te twisten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-107 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 31 maart 1953

  • De officiële opening van de nieuwe Chr. kleuterschool te Ommen zal op woensdag 1 april ’s middags om 2 uur in de Geref. Kerk plaatsvinden. Na de opening is er gelegenheid het nieuwe schoolgebouw te bezichtigen. De school zal op 8 april in gebruik worden genomen. De nieuwe school krijgt de naam: “Prinses Marijke”.
    De Hervormde kleuterschool, die al 25 jaar bestaat, was gehuisvest in een gebouw dat bekend staat als het arrestanten lokaal. Dit gebouw werd tenslotte door de Geneeskundig Inspecteur afgekeurd. De Hervormden en Gereformeerden hebben toen de handen ineengeslagen en zo werd in oktober 1950 de Ver. voor Voorbereidend Chr. Onderwijs opgericht. Er zijn twee leslokalen en een groot speellokaal. De vloeren zijn van plastic. In plaats van de traditionele schoolborden is op een der wanden een groot groen veld geschilderd. Architect is de heer Reitsma

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-097 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 28 maart 1953

  • Op de Hammerweg vanaf de spoorwegovergang tot aan de zuivelfabriek is een proefstraatverlichting aan gebracht met kwikdamplampen, die uitstekend voldoet.
  • De wijzers van de torenklok zijn aan de westzijde van een nieuw verlichtingssysteem voorzien. Wanneer dit voldoet, zullen ook de andere wijzers hiervan worden voorzien en zal het defect, dat nu reeds maanden duurt, hopelijk tot het verleden behoren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-097 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 14 februari 1953

  • Het Hervormd zangkoor bestaat binnenkort 20 jaar.
  • Bij tal van winkeliers heerst ontevredenheid over de wijze waarop de huidige gemeenteraad meent de belangen van deze grote groep te moeten dienen. Een groep van deze opposanten heeft thans besprekingen gevoerd om bij de komende raadsverkiezingen met een eigen lijst uit te komen. De grief is hoofdzakelijk gericht tegen de grootste partijen in de gemeente de C.H.U. en A.R.P., speciaal landbouwers op de lijsten staan die l.i. de middenstandsbelangen niet voldoende behartigen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-096+097 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 10 februari 1953

  • De 2e trailer met ingezamelde goederen, die hier woensdagavond vertrok met de chauffeurs Stegeman en Bouwhuis en twee leden van de colonne S. Keuijt en Hendriks, arriveerde des nachts in Bergen op Zoom. Vandaar werd men gedirigeerd naar Middelburg, waarvoor men via Belgie moest rijden. Nadat de goederen daar gelost waren zijn de Ommenaren nog behulpzaam geweest bij de evacuatie van Krabbendijke. Vrijdagmorgen vroeg keerden zij doodmoe in Ommen terug. De wethouders Immink en Seinen hebben in de noodgebieden contact opgenomen met enkele gemeentebesturen i.v.m. de hulpverlening. In totaal heeft Ommen ± 17 ton goederen geleverd. Met de collecte is het uitstekend gegaan. Zij heeft f 55.000,- opgebracht d.i. f 5,- per inwoner. Ook bij de veevoederactie zal men op Ommen kunnen rekenen. Verschillende landbouwers hebben reeds voor flinke hoeveelheden opgave gedaan. Deze actie is thans nog in volle gang. T.w. 30.000 kg aardappelen, 71.700 kg hooi, 29.000 kg bieten, 63.750 kg stro, 12.890 kg haver, 11.065 kg rogge, in totaal 218.605 kg aan veevoeder.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-096 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 7 februari 1953

  • De 8-tons trailer die maandagavond met ingezamelde goederen naar Den Haag vertrok, werd vandaar gedirigeerd naar Bergen op Zoom. De goederen konden hier direct worden uitgereikt aan de daar verzamelde evacués uit Halsteren. Inmiddels bleven bij het Roode Kruis te Ommen de goederen binnenstromen, vooral veel beddegoed, zodat woensdagavond de 2e trailer kon vertrekken. Deze wagen ging via Bergen op Zoom en België naar Middelburg. De beide wethouders maakten de tocht mee. De geldinzameling verloopt eveneens vlot. Donderdagmiddag had men reeds een bedrag f 42.000,-, terwijl nog 7 buurtschappen moesten binnenkomen. Ook op het gemeentehuis komen nog vele giften binnen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-096 # Vertaling: Arie van Tongeren