Gebeurtenis(sen) op 5 augustus 1952

 • Door bemiddeling der vakorganisaties is het loongeschil tussen de arbeiders, werkzaam bij de electrificatie in de Vinkenbuurt en de gemeente opgelost. Het uurloon is thans vastgesteld op 85 ct.
 • In Ommen zijn werkloos: 101 personen.
  Hiervan zijn
  73 personen werkzaam bij de D.U.W.
  5 personen werkzoekend
  17 personen werkloos met steun
  6 personen werkloos zonder steun.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-082 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 22 juli 1952

 • De rijksweg Berkum – Ommen werd na de bevrijding op 5 meter breedte gebracht, dit gedeelte zal van afzonderlijke fietspaden voorzien moeten worden. Maar ook ten oosten van Ommen wacht een 3,5 km lang wegvak op hoognodige verbetering. Het ligt in de bedoeling nog dit jaar de uitvoering ter hand te nemen.
 • Eieraanvoer 25.000 stuks. Prijzen f 16,- – f 17,- per honderd

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-082 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 19 juli 1952

 • Door de Ned. Onderwijs Film (NOF) wordt een film gemaakt om de kinderen te laten zien hoe de P.T.T. in samenwerking met de Ned. Spoorwegen in 24 uur aan onze wensen te voldoen. (gewoon lager onderwijs) Hiervoor worden opnamen gemaakt in de Julianaschool (februari) en thans bij het P.T.T. kantoor te Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-082 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 17 juli 1952

 • In het pand in de Brugstraat dat vroeger aan de gez. Kramer behoorde, werd door de heer Joh. Schuurman een bloemenwinkel geopend. Het pand is verbouwd en de winkel mag een aanwinst voor Ommen genoemd worden.
 • Dezer dagen is de nieuwe noodslachtplaats bij de Haven in gebruik genomen. Het is een vrij eenvoudig gebouw dat aan alle eisen voldoet. Het is voorzien van een moderne koelinstallatie en een stookinrichting. Voor de verkoop van het in nood geslachte vee is een winkel met toonbank. Ook de slachtplaats is ruim en fris. De noodslachter de heer G. Bosch is zeer voldaan met zijn nieuwe werkplaats. Hiermee is dan tevens een eind gekomen van het gebruiken van lokaliteiten die voor deze werkzaamheden minder geschikt waren en aan de bron van klachten die hiervan het gevolg waren.
 • Er heerst bij de arbeiders werkzaam bij de electrificatie van de Vinkenbuurt grote ontevredenheid over het feit dat de uurlonen zonder motivering zijn verlaagd van f 0,90 tot f 0,76. De chef-monteur is het ook niet bekend waarom dit is gedaan. (vragen raadslid Moerman)

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-081+82 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 15 juli 1952

 • Aan het eerste concert dat dinsdagavond in het V.V.V. kader op de markt gegeven wordt werken mee het Hervormd Zangkoor o.l.v. de heer De Graaf en het Herv. Jeugdkoor o.l.v. de heer H.P. Jansen van Galen.
 • Optreden Keiëzen.
  Aangezien de Keiëzen van het woonoord Laarbrug al verschillende malen belangeloos hun medewerking hebben verleend aan verschillende feesten, heeft de Oranjecommissie gemeend om woensdagavond 16 juli in het V.V.V. Openluchttheater een speciale Keiëzen avond te organiseren. De opbrengst van deze avond komt dan ten goede aan de Keiëzen voor uitbreiding van hun orkest. Op deze avond zullen ook verschillende volksdansen en schetsen ten beste gegeven worden.
 • Er worden pogingen in het werk gesteld tot oprichting van een b.l.o. school te Ommen voor debielen. Het is overigens een bekend verschijnsel dat in de veenstreken de meeste debielen voorkomen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-081 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 12 juli 1952

 • Het enige maanden geleden ontstane conflict in de Ned. Herv. Kerk te Ommen tussen de voorstanders van openbaar en christelijk onderwijs, dat tot gevolg had, dat de voorstanders van christelijk onderwijs elders ter kerke gingen, is thans opgelost. Wat betreft de samenstelling van de kerkeraad zal er in de toekomst gestreefd worden naar een evenredige vertegenwoordiging. De kerkeraad wijst op de grote verantwoordelijkheid, die de vertrouwensmannen op de schouders is gelegd bij het doen vervullen van open vallende plaatsen in de kerkeraad. De kerkeraad zal zich steeds achter de door de vertrouwensmannen aangewezen kandidaten stellen, waarbij hij zich vanzelfsprekend het recht om bezwaren in te brengen voorbehoudt. De kerkeraad spreekt het vertrouwen uit, dat kanselruil na de vakantie van de predikanten niet meer nodig zal zijn, omdat het onderling vertrouwen is hersteld. Wat de verhouding kerk en school betreft zal de kerkeraad zich houden aan de in de kerkorde gegeven richtlijnen. Waar de kerkorde hier stelt de christelijke opvoeding van de jeugd, houdt dit in belangstelling voor en medewerking in de geestelijke vorming der jeugd van openbare en bijzondere scholen in de gemeente. Bovenstaande punten werden van de kansel afgekondigd.
 • De windmolen aan de Julianastraat raakt steeds verder in verval, mede omdat zij buiten gebruik is gesteld door molenaar Oldeman die mechanisch is gaan molen. De wieken werden verwijderd omdat instorten niet denkbeeldig werd geacht. Mede gezien de daar aan verbonden kosten stelt de molenaar/eigenaar geen pogingen in het werk om tot herstel en restauratie van deze voorheen fraaie zeskanter te geraken.
 • De verbouw van de o.l.s. Ommen word aanbesteed. Laagste inschrijvers:
  Timmer; metsel en stucadoorswerk: J.Valk, Daarle f 14.800,- (begr. was f14.500,-)
  Loodgieterswerk: G.J. Pannekoek f 1630,- (begr was f 1950,-)
  Elektra: H. Stegeman, D’vaart f 287,- (begr. f 470,-)
  Schilderwerk: D.J. Brouwer, L’veld f 1602,- (begr. was f 2018,-)
 • Tentoonstelling Oudheidkamer in bovenzaal van het G.E.B. aan de kruisstraat werd donderdagavond geopend.
 • Het aantal deelnemers voor de douchebaden is thans voldoende om tot openstelling van de cel te kunnen overgaan. Gelegenheid hiervoor wordt gegeven ’s woensdags van 4 tot 9 uur en ’s zaterdags van 1 tot 9 uur. Voor nadere bijzonderheden kan men zich vervoegen bij de V.V.V. kiosk.
 • Het aantal struma gevallen blijkt in 1951 aanmerkelijk te zijn gestegen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-079+080+081 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 8 juli 1952

 • Ook Ommen heeft zijn deel meegekregen van het hevige onweer dat donderdag avond – nacht boven ons land woedde. Des avonds ± 10 uur ontlastte de eerste hevige bui boven onze stad. De regen stroomde neer, rukwinden completeerden het geheel. Vele straten stonden al spoedig blank. Ook in verschillende huizen had men met het water te kampen. De krachtige windstoten ontwortelden enkele bomen, o.m. op de Besthmenerberg. Daar werd tevens een juist opgezet tentenkamp, bestemd voor 1400 kampeerders, tegen de grond geslagen. Om 2 uur ’s nachts werd de brandweer gealarmeerd in de buurtschap Beerze. De bliksem was ingeslagen in een schuur van landbouwer Dankelman. De boerderij bleef gespaard. Toen de brandweer op de terugweg de tank ging vullen, zag men in de richting Lemele vlammen opstijgen. Het betrof hier de boerderij van de wed v.d. Vegte even buiten Lemele. Door de vele regen was hier kortsluiting ontstaan.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-079 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 5 juli 1952

 • Bij een aantal landbouwers in Emsland is in de nacht van zondag op maandag een nare ravage aangericht. Borden met kennisgevingen waren vernield en weggesleept, kunstmestzakken kapot gesneden, koeien in andere weiden gejaagd, draden vernield, enz. enz. De eigenaar van het kampeercentrum Juniperis heeft van een en ander bij de politie aangifte gedaan.
 • De industriecommissie wordt opgeheven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-079 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 3 juli 1952

 • Maandagavond werd in het Laar de Leviebank door de V.V.V. aan het gemeentebestuur overgedragen. Deze bank werd gebouwd als gedachtenis aan de heer J. de Levie die van 1905-1943 secretaris van de V.V.V. is geweest. De Levie was een levenslustig en opgewekt mens, die vol ijver de VVV belangen diende. Bovendien had hij zitting in tal van andere organisaties, zoals de Oranje-commissie, Commissie tot Onderstond en voorts gaf hij de stoot op oprichting van het Ulo onderwijs. Toen vast stond dat de heer De Levie niet terug zou komen opperde de heer A. Vos de gedachte een bank te plaatsen, een gedachte die door de V.V.V. werd overgenomen. Het ontwerp is van de heren C.J. Siero en S. Reinsma en werd uitgevoerd door gemeentewerken. Tevens werd bij de overdracht de andere 30 Joodse stadsgenoten herdacht.

   Foto: OudOmmen.nl
  De “Levie-bank” tegenover de Koesteeg in Het Laar.

 • M.i.v. 1-7-1951 is de z.g.n. doorverbinding bij de telefoon vervallen en kunnen alle aangeslotenen in Ommen doorlopend van de telefoon gebruik maken. De abonne’s die doorverbinding hadden en hiervoor f 2,- extra per maand betaalden betalen thans eveneens het gewone tarief.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-078+079 # Vertaling: Arie van Tongeren


Zie ook de pagina “Het Laar“.