Gebeurtenis(sen) op 5 februari 1953

 • Direct na het bekend worden van de nationale ramp die ons land getroffen heeft, sloeg het Rode Kruis te Ommen de hand aan de ploeg. In overleg met burgemeester van Reeuwijk werd besloten een inzameling van geld en goederen te houden. Deze oproep heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. Het aantal goederen, dat uit alle delen van deze uitgestrekte gemeente werd aangevoerd was verbijsterend groot. Door vrijwilligers o.l.v. de Rode Kruis Transport colonne werden goederen gesorteerd en nog dezelfde avond naar Den Haag getransporteerd per trailer. Ook bij de geldinzameling werd met milde hand gegeven. Eén straat bracht al f 1900,- op. Het totaal bedrag is thans nog niet bekend. Voorts kwamen van alle zijden aanbiedingen van vrijwilligers om in de geteisterde gebieden te helpen, en voor het opnemen van kinderen. De Stichting Vakantievreugd op de besthmenerberg stelde haar 32 zomerhuisjes beschikbaar. Vakantiecentrum Hoogengraven 8 bungalows, enz. Burg. van Reeuwijk die deze hulpactie krachtig steunt, deelde ons mede, dat hij zodra hiervoor een verzoek binnenkomt, gaarne van deze aanbiedingen gebruik zal maken.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-093+096 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 10 januari 1953

 • Misplaatste grap
  Dezer dagen ontving de stadsklokkenluider, de heer A. Visscher van het Gemeentehuis een schrijven met het verzoek de andere morgen om 8 uur de klok te luiden, omdat een deputatie uit Laag–Keppel het geluidsvolume van de torenklok wilde beluisteren. In deze plaats wilde men namelijk een zelfde klok aanschaffen. Zo trok de heer V. met zijn zoon op het afgesproken zeer ongewone uur naar de toren. Toen zij het touw aantrokken hoorden zij een dof geluid en tegelijkertijd kwam er enig zaagsel naar beneden. Men oordeelde het raadzamer niet verder te trekken. Bij nader onderzoek bleek een of andere grappenmaker een zak met zaagsel op de klok gebonden te hebben. De heer Visscher, die zelf uitstekend een grap kan verdragen, is van mening dat men hier te ver is gegaan, temeer omdat de boodschap getypt was op officieel Gemeente papier. Naar de dader wordt een onderzoek ingesteld.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-093 # Vertaling: Arie van Tongeren

De Vecht tussen Ommen en Dalfsen

De verbinding Zwolle – Ommen wordt deze zomer voor het eerst niet meer onderhouden door het gezellige, maar wel erg vuile, langzame en oncomfortabele stoom-treintje, dat enige generaties lang de reislustigen van- en naar Zwolle heeft gebracht.

1953_Weekblad1-1w--.jpgDe eerste reizigers op deze lijn zullen wel hoofdzakelijk boeren zijn geweest, later echter werd het meer en meer toeristenlijn. Weinig Nederlandse boemeltjes van zo’n beperkte allure hebben zó veel buitenlandse reizigers vervoerd. In de jaren voor de oorlog vormde Ommen immers een centrum zowel voor de padvindersbeweging als voor de Theosophische Vereniging. Uit beide kringen kwamen veel vreemdelingen naar Ommen. Na de oorlog kreeg het traject een nieuwe betekenis: ’s nachts dreunen er de eindeloos lange olie-treinen voorbij, die hun lading van de boorvelden achter Mariënberg halen. Maar door de jaren heert moest het treintje steeds meer toeristen vervoeren: de schoonheid van de Ommense bossen, heuvels en vennen werd in steeds groter kring bekend. Dit jaar, bij de ingang van de zomerdienstregeling, mochten de ietwat museale spoorwegwagons eindelijk op stal gaan en diesel-electrische treinen van het nieuwste, blauw geschilderde type, deden hun intrede. De reis duurt nu ook aanmerkelijk korter, en omdat in Zwolle behoorlijke aansluiting met de grote treinen bestaat, kan men Ommen in drie uur van het Westen uit bereiken.

De meeste gasten trekken van Ommen uit naar het Zuiden, de Besthmer- en Eerder bossen in, slechts weinigen komen op het idee eens van Ommen langs de Vecht naar Dalfsen te wandelen, een wandeling die zo veel afwisseling en zo’n rijkdom aan landschappelijke bekoorlijkheid biedt, dat er misschien wel geen betere route gevolgd kan worden om in een betrekkelijk korte tijd, 3 uur wandelen, zo’n goed inzicht in de constructie van het Vechtse cultuurlandschap te krijgen. Cultuurlandschap, want echt natuurterrein is er nu eenmaal in ons land niet veel meer overgebleven. Overal heeft de invloed van de mens zich doen gelden, in Overijssel zijn misschien alleen nog enkele kleine veengebieden geheel en al ongerept, terwijl het oeverland van de Vecht al sinds lang in cultuur gebracht is. Lees verder De Vecht tussen Ommen en Dalfsen

1953 – Gebeurtenissen

 • 7-5-1953
  De landbouwers te Vilsteren ondervonden de laatste weken veel last van vossen. Na een klopjacht werden 6 vossen gedood en 2 levend gevangen.
 • 21-5-1953
  Op maandag j.l. wordt een afd. Ommen voor Veilig Verkeer opgericht.
 • 23-5-’53
  Ommen verwacht grote Pinksterdrukte. Op de Besthemerberg werkt reeds vanaf Hemelvaartsdag een ploeg van 50 man aan de opbouw van het grote Pico-kamp van de Vrijz. Prot. Jeugd Centrale, dat ook enige jaren geleden gehouden werd. Men verwacht ruim 2.000 deelnemers(sters). Er zijn 7 grote kampen verdeeld in 28 subkampen.
 • 25-6-1953
  Nu de Ommerbissing, de grootste jaarmarkt in deze streek in zicht komt moeten div. maatregelen worden genomen. De stadsomroeper zal over enkele dagen de bewoners aan het werk zetten met zijn bekendmaking dat het gras tussen de stenen voor de woningen verwijderd dient te worden. Ongeveer 14 dagen ziet men de Ommernaren ook verwoed aan het werk om deze opdracht uit te voeren omdat zij anders een proces-verbaal riskeren. De controle op de naleving geschied door een gemeente-ambtenaar. Vroeger deed de burgemeester dit zelf, die in een open landauer door de straten reed. Verder krijgen de bewoners bezoek van een metselaar, gewapend met troffel, die komt controleren of de schoorstenen geveegd zijn en of er geen lekken zijn. Dit gebruik dateert nog uit de tijd, toen de woningen bijna allemaal uit hout waren opgetrokken en het brandgevaar uiteraard zeer groot was. Een andere traditie is de wijze van verhuren der standplaatsen op deze markt. ’s Maandagsmorgens voor de Bissing wordt het zgn. bissingklokje op het gemeentehuis geluid en stromen de kooplieden naar binnen voor de verloting der plaatsen. Vorig jaar waren er 330 gegadigden.
 • 30-6-1953
  Gemeentehuis bestaat 125 jaar. Lees verder 1953 – Gebeurtenissen

1953 – Busvervoer

Op 30 januari 1953 krijgt de N.V. Eerste Drentse Stoomtram Mij.(E.D.S.) te Hoogeveen een tijdelijke vergunning voor de uitoefening van autobusdiensten over o.a. het traject Coevorden-Hardenberg-Heemse-Arriën-Ommen.
Op 16 maart 1953 voor het traject Hoogeveen-Zuidwolde-Balkbrug-Ommen en wordt de tijdelijke vergunning d.d. 30 januari 1953 (zie hiervoor) geldig voor het traject tot 31 december 1957.
Met ingang van 13 november 1953 wordt via de Hardenbergerweg naar station NS gereden en niet meer via de “nieuwe weg”.
De verbinding Hardenberg-Ommen is echter slecht als gevolg van het gering aantal busdiensten overdag (schooljeugd).

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-140 # Vertaling: Bernard Jans