‘Maak kennis met Ommen in het oude Sallandsche land. Laat zijn vrede en rust diep, heel diep, in U binnendringen. Gij zult er geen spijt van hebben’

We schrijven 25 maart 1937. Ommen mag zich profileren in de krant “De Nederlander”.

 ‘Coöp. Stoomzuivelfabriek De Vechtstreek te Ommen. Prima Kwaliteit Roomboter. Voorzien van Rijksmerk. Meerdere malen bekroond.’
Afb.: OudOmmen

Het zijn burgemeester Nering Bögel en VVV-secretaris E. de Levie die de vulpen oppakken en Ommen omschrijven als een ideaal (vakantie)oord. De burgemeester heeft er lange zinnen voor nodig en voegt er zelfs een Engels gedicht aan toe over rust en vrede. De VVV steekt een pluim op de hoed van het gemeentelijke energiebedrijf en de zuivelfabriek. Het levert de krant enkele advertenties op.

“Ommen”, door C.E.W. Nering Bögel, burgemeester
“Als met terugkomt na een heerlijke wandeling door besneeuwde dennenboschen en over witbepoederde heide, langs oude boerenhofsteden, welke met hun witbesneeuwde stroodaken, omringd door schuren en schaapskooien, zoo knus, warm liggen te droomen, wanneer men de winterlucht heeft zien weerspiegelen in de watervlakten, welke de overstroomde Vecht en Regge aan het landschap iets wijds en onwezenlijks geven en men wordt gevraagd om iets te schrijven over Ommen, zijn mooie omgeving en het drukke vreemdelingenbezoek, dan moet men even zijn hersens een soort omwenteling laten verrichten, om zich in te denken hoe het straks zal zijn in de zomer, als de roggevelden golven over een wijde esch, terwijl grootte witte wolken zeilen door een diep-blauwe Juni lucht. Maar als men het liefelijke land, dat Salland is genaamd en dat daar ligt in het oude Oversticht, waar Vecht en Regge samenstroomen, kent en lief heeft, in alle jaargetijden en onder alle weersomstandigheden, och, dan kan men het zich wel weer gauw indenken, hoe het over eenige maanden zal zijn, als velen die dit land kennen of willen leeren kennen, voor een korte of langere poos, het jachtige leven van de steden den rug toe hebben gedraaid, om hier heen te komen en te genieten met volle teugen. In zich te laten bezinken de rust en de vrede, twee woorden welke men in het woordenboek van dezen tijd zoo moeilijk kan vinden.

En toch gij en ik, lezer, wij allen hebben daar ieder op zijn tijd en ieder op zijn wijze, zulk een groote behoefte aan, want…….
The kiss of the sun for pardon,
The song of the birds for mirth,
We are nearer God’s Heart in nature,
Then anywhere else on Earth.

Gids van Ommen en omgeving
Lezer mag ik U een raad geven? Schrijf eens aan den secretaris van V.V.V. te Ommen om een gids van Ommen en omgeving, Gij krijgt dan zoo’n smakelijk boekske per keerende post. Blader er eens in, schrijf dan eens aan een van de vele goede hotels of pensions, welke hier in groote verscheidenheid en voor elke beurs zijn of laadt Uw tent en kampeerartikelen op Uw rijwiel en zoek hier een plaatsje op de vele prachtige kampeerterreinen. Maak kennis met dit oude Sallands land. Laat zijn vrede en rust diep, heel diep, in U binnendringen. Gij zult er geen spijt van hebben.

“V.V.V. Ommen en omstreken” door G. de Levie, Secretaris
Onder de talrijke vereenigingen te dezer plaatse is de V.V.V. wel één der oudste. In 1905 opgericht, heeft zij onafgebroken haar tak verricht in het belang der plaats. Dat haar werkzaamheden van uiteenloopenden aard waren, is te begrijpen, waar zooveel gunstige factoren aanwezig zijn. We noemen in eerste instantie het prachtige natuurschoon, waaarmee deze gemeente in diverse schakeeringen is gezegd. Bosch en heide, afgewisseld met waterpartijen geven aan onze streek een zeldzame bekoring. De Lemelerberg schenkt den toerist, automobilist, fietser en wandelaar een indrukwekkend schouwspel. Een prachtig panorama ontrolt zich aan zijn oog en de schoonstge vergezichten brengen den bezoeker in verrukking. De rustige omgeving en de landelijke eenvoud geven aan deze streken een bijzonder cachet en een weldadige uitwerking aan allen, die voor eenigen tijd het stadsleven ontvlieden. De V.V.V. heeft er het hare toe bijgedragen om dit in wijden kring bekend te maken.

In den loop der jaren zagen verschillende uitgaven in den vorm van gidsen, brochures en wandelkaarten het licht. Steeds meer werd hierdoor de belangstelling voor Ommen opgewekt en gestadig nam het bezoek van jaar tot jaar toe. De hotels en pensions pasten zich aan een dergelijk druk vreemdelingenbezoek aan en vooral in de latere jaren verrezen hier en daar zeer geriefelijke landhuisjes. Ook op ’t gebied van kampeerterreinen is er gelegenheid te over. Voor hen, die van de hengelsport houden, of die een watertocht willen maken, hetzij per motor- of roeiboot, geven de Vecht en de Regge ruimschoots gelegenheid. Prachtige wandelingen en heerlijke fietstochten geven aan het lichaam, nieuwe levenskracht.

Advertentie 1937
Bezoekt Ommen. Prachtig natuur – Rustig verblijf – Gezonde streek. Inlichtingen bij den secr. der V.V.V. Ommen.

Niet alleen op dit terrein was de V.V.V. werkzaam. Ze had steeds een open oog voor alles wat tot vooruitgang der plaats kon leiden. Het oprichten van vereenigingen op kunst- en sportgebied, het bevorderen van onderwijszaken, het verfraaien van wegen en zooveel dingen meer hadden steeds haar volle aandacht. Dat een dergelijke vereeniging veler sympathie mocht verwerven laat zich begrijpen.

Ook thans is weder in voorbereiding een nieuwe gids voor Ommen om te voldoen aan de talrijke aanvragen om inlichtingen. Het zal ons verheugen, dit aantal steeds te zien groeien. De V.V.V. zal dan de voldoening smaken, een steentje te hebben bijgedragen tot de bloei der gemeente en een schakel in de keten van samenwerking te vormen, die noodig is voor de welvaart der gemeenschap.
Voor eenige jaren was het voor hen, die zich in Ommen wilden vestigen steeds een bezwaar dat geen gas beschikbaar was. Vooral zij die, aangelokt door de mooie omgeving, uit de stad naar het landelijk Ommen trokken, voelden dit. Toen is het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, na daarvoor een behoorlijk tarief te hebben vastgesteld, begonnen met de propaganda voor electrisch koken. En met succes. Na een paar jaren zijn reeds tientallen electrische keukens ingericht en vooral bij nieuwbouw wordt veelal dadelijk een electrisch fornuis of comfoor genomen. Het vastrechttarief met een prijs van 4 cent per K.W.U. maakt dat de electrische kookwijze niet duur is.

Advertentie 1937
Electrisch Koken is gemakkelijk, zindelijk en ….goedkoop! Vraagt inlichtingen bij het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Ommen, kantoor Kruisstraat 5, Tel. 48.

Er zijn heel wat zuivelfabrieken in Nederland maar zal er een zoo aardig gelegen zijn als de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek De Vechtstreek te Ommen? Reeds in 1910 werd deze fabriek opgericht en sedert 1921 onder de energieke leiding van den heer H. Hulst veroverde zij zich een uitstekende naam op het gebied der zuivelproductie. Een groot deel der Nederlandsche Zuivelfabrieken zie zich in omzet beperkt tot de naaste omgeving. Zoo niet “De Vechtstreek”. Haar belangrijkste product is uiteraard boter. Ons eigen land is hiervan de grootse afnemer. Den laasten tijd gaat echter de export, welke achteruit was gegaan weder een grootere rol in het bedrijf van deze coöperatie spelen. Een tweede belangrijk product van “De Vechtstreek” is melkpoeder, op welk gebied de export domineert. Kan er overigens een beter aanbeveling van de producten van deze zuivelfabriek zijn dan het feit dat deze reeds meermalen bekroond werden? De coöperatieve Stoomzuivelfabriek “De Vechtstreek” is en gezond bedrijf met ruime perspectieven voor de toekomst.”

Advertentie 1937
Coöp. Stoomzuivelfabriek De Vechtstreek te Ommen. Prima Kwaliteit Roomboter. Voorzien van Rijksmerk. Meerdere malen bekroond.

Bron: Harry Woertink – 27 oktober 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s