Gebeurtenis(sen) op 29 november 1952

  • De fa. Miedema heeft de directie van bioscoop “De Zon” medegedeeld, dat zij in verband met het geringe bezoek genoodzaakt is de filmvoorstellingen gedurende de wintermaanden te staken. Voor de filmliefhebbers geen prettig bericht, maar het bezoek was de laatste maanden inderdaad zo gering, dat een lonende exploitatie niet mogelijk was. De directie van “De Zon” zal alsnog proberen de komende wintermaanden enige filmvoorstellingen in Ommen te krijgen.
  • Aangezien de toevoer van gerepatrieerden steeds minder wordt, zal het landgoed “De Olde Vechte” binnenkort wederom ter beschikking worden gesteld van het gemeentebestuur. Naar wij vernemen heeft de beheerder, de heer H. Visser een verzoek gericht aan het gemeentebestuur om het gebouw als vakantiecentrum te mogen exploiteren. Het gebouw heeft een accommodatie van 80 bedden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-092 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 4 november 1952

  • De winkeliers hebben met grote meerderheid besloten geen verkoopavond in te stellen. Aan de raad zal worden verzocht het sluitingsuur des zaterdags op 19.00 uur vast te stellen.
  • Oudheidkundige vondsten bij Ommen.
    In de afgelopen weken werden met medewerking van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek te Amersfoort door de heer J. Butter, oudheidkundige te Deventer, opgravingen verricht in een veen bij Ommen, op een terrein, dat eigendom is van de heer Ph. van der Bruggen te Kampen. Er werd een aantal werktuigen opgegraven. Al eerder was door dr. F.B. Jonker van de rijksuniversiteit te Utrecht het veen op deze plaats op stuifmeelkorrels onderzocht, waardoor de ouderdom bepaald kan worden. Men verkeerde hier in de gelukkige omstandigheid dat de zandlaag waarin vuurstenenwerktuigen uit de prehistorische tijd waren aangetroffen tussen twee veenlagen was opgesloten, waardoor een middel tot datering werd verkregen. Gebleken is dat het bovenste veen dateert uit de atlantische periode, de onderste daarentegen moet als boreaal worden beschouwd. De zich tussen deze beide lagen veen bevindende cultuurlaag is uit de praeboreale tijd, ongeveer 5000 – 8000 voor Chr. Uit de cultuurlaag kwamen verschillende stukjes vuursteen te voorschijn, die op menselijke bewerking wijzen en die met vuur in aanraking zijn geweest. Ook werden houtskool resten gevonden. De ontgraven mesolitische werktuigen zijn van het zelfde type als die, welke door de heer Butter vroeger in de gemeente Ommen zijn gevonden en waarvan hij een grote collectie bezit. Evenals elders in de lande is ook opgraving ’n gelukkig voorbeeld van de onontbeerlijke samenwerking tussen biologen en archeologen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-090+091 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 1 november 1952

  • Behalve de maanden juli en augustus zullen de winkels in Ommen des woensdags na 13 uur gesloten zijn, uitgezonderd Beerzeveld, daar zullen op dinsdag de winkels na 13 uur gesloten zijn. De kapperszaken zijn des maandagsmiddags gesloten. De Ver. v. Neringdoenden heeft nog geen uitspraak gedaan over de koopavond.
  • Door het bestuur van de chr. kleuterschool werd tot hoofd benoemd mej. van Ommen uit Amersfoort en tot onderwijzeres mej. van Dijk uit Groningen. Men hoopt de nieuwe school in januari a.s. in gebruik te kunnen nemen.
  • Donderdagavond omstreeks half elf ontstond brand in de kruidendrogerij Angelica te Ommen. De vlammen vonden in het grotendeels uit hout opgetrokken gebouw een gretig voedsel, zodat dit in minder dan geen tijd in lichter laaie stond. Om 11 uur volgde een hevige explosie, veroorzaakt door zich in het gebouw bevindende zuurstofcilinder. De luchtdruk was zo groot, dat enkele personen tegen de grond werden geslagen en van omliggende woningen ruiten sprongen. De brandweer stond voor een hopeloze taak en stelde alles in werk om de belendende opslagplaats te redden, waarin zij gedeeltelijk slaagde. De drogerij brandde op het ketelhuis na, geheel af. De kostbare machines waarbij één, die nog in bedrijf moest worden gesteld, werden een prooi der vlammen. De schade van de inventaris alleen, wordt op minstens een half miljoen geschat, welke schade door verzekering gedekt is. Omtrent de oorzaak tast men nog in het duister. Tot 10 uur ’s avonds waren de verwarmingsmonteurs in de drogerij werkzaam geweest met een lasapparaat. Door het verlies van deze grote kruidendroger komen ongeveer 20 arbeiders zonder werk. Met de ingebruikstelling van de nieuwe machine zou de arbeidscapaciteit juist belangrijk worden uitgebreid.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-089+090 # Vertaling: Arie van Tongeren