Gebeurtenis(sen) op 10 januari 1952

 • Eier aanvoer: 18.000 stuks, prijzen f 14,50 – f 15,50, eieren jonge kippen: f 13,- – f 13,50 per 100 kg. Deze plotselinge sterke prijsdaling was voor de boeren wel een teleurstelling. Deze daling schijnt het gevolg te zijn van de sterk toenemende aanvoer. Van bevoegde zijde deelde men ons mede, dat deze hoge eierprijzen niet te handhaven waren, de omzet daalde van week tot week.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-067 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 5 januari 1952

 • De onlangs opgerichte gemeenschap van “Oll ‘Ommer” heeft op oudejaarsavond voor een interessante verassing gezorgd. Deze vereniging ijvert namelijk o.m. voor het herstellen van oude gebruiken. Zo had men nu de klepperman weer tot leven geroepen, die met de leden der vereniging door Ommen’s straten trok. Na het klepperen klonk de bij de oud Ommer zo bekende roep “Hallef twalef heit de klok, de klok heit hallef twalef”. Om klokslag 12 uur arriveerde de stoet, waarvan de deelnemers grotendeels op klompen liepen, bij de Ned. Herv. Kerk. Door het koper-ensemble van “Crescendo” werd van de toren ten gehore gebracht “Uren, dagen, maanden, jaren” en “Bede voor het vaderland”. Na dit plechtige ogenblik sprak de klepperman (de heer G.J. Paarhuis) zijn op dicht gezette heilwens uit.
  Aanvankelijk liet het zich aanzien dat de koraal muziek op de toren geen doorgang zou vinden. De man die dagelijks het torenuurwerk opwindt had de ladder weggenomen en verborgen, die toegang tot het hoogste gedeelte geeft. Na lang zoeken werd dit onmisbare attribuut gevonden op de zolder van de kerk aan het andere einde van de toren. Nog juist op tijd kon het gezelschap de torenspits bereiken. Deze daad van De Bone wekte vanzelfsprekend grote ergernis op bij de Ommer bevolking. Naar wij nader vernemen zal hij van zijn functie ontheven worden. De man die dagelijks het uurwerk opwindt, de heer W. Seinen, blijkt bij nader onderzoek geen enkele schuld te treffen. Hij bergt namelijk elke dag na het verrichten van zijn werk deze ladder weg om te voorkomen, dat onbevoegden zich toegang tot de toren verschaffen. Voorts was hij onkundig gelaten van het feit dat ’s avonds de toren gebruikt zou worden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-066+067 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 20 december 1951

 • De afd. Ommen van de Ver. tot Bescherming van Dieren overweegt plannen tot oprichting van een Dierenasiel, waaraan grote behoefte bestaat.
 • Werden op 13 december nog 18.000 stuks eieren aangevoerd, 20-12-1951 waren dit er 18.130 stuks, prijzen f 19,- tot f 19,50 per 100 stuks.
 • De Chr. Ulo school viert haar eerste lustrum.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-065+066 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 11 december 1951

 • Kruidendroger in werking gesteld
  De Coöp. Kruidentelersvereniging “Angelica” kon zaterdagmorgen te Ommen officieel de installatie voor het wassen en drogen van kruiden in bedrijf stellen. Het nieuwe bedrijf is ondergebracht in de gebouwen van de voormalige Geersal fabrieken aan de haven, welke zich hiervoor uitstekend lenen. Direkteur Th. Rutten demonstreerde de installaties. Het grote droogapparaat is geschikt voor mais, koren en kruiden, deze laatste voorlopig nog in kleine hoeveelheden. Het gehele kruidenteelt bedrijf staat nog op experimentele grondslag, zodat ook de huidige installatie als een voorlopige gezien moet worden. Hoofdzaak is, dat thans op bevredigende wijze gewerkt kan worden.
  In 1947 werd een commissie in het leven geroepen om ’t vraagstuk van de kleine boeren te bestuderen. Al spoedig werd de aandacht gevestigd op de kruidenteelt. In 1949 kwam er na vele besprekingen de vereniging tot stand die als naam koos die van het eerste gewas n.l. Angelica. Begonnen werd met 4 ha, dat zich geleidelijk uitbreidde. Het afgelopen jaar bedroeg dit voor Overijssel reeds 25 ha. In juni werd de heer Rutten, expert op het gebied van de kruidenteelt, aangesteld en werden de gebouwen en grond aangekocht. Het doel der vereniging is kleine boeren een gewas te geven met grote winstmarge en toekomst mogelijkheden.
  Reeds voor Christus (1000) waren kruiden bekend. Het is merkwaardig maar er zijn sedertdien geen nieuwe bijgekomen. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat Nederland een goede kans van slagen heeft, mits het beter gebeurd dan de verbouw en verwerking in de andere landen. De grootste leveranciers van de voslof waren Polen de Balkan en de Oekraïne. Deze landen behoren nu tot het Oostblok, waardoor deze leveranciers voor het westen praktisch zijn uitgesloten. Nederland zal evenwel moeten concurreren met Duitsland, Frankrijk, Belgie en Italie. Dankzij de betere kwaliteit van de Nederlandse kruiden wordt thans uitgevoerd naar: Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, Canada, Zuid- en Noord-Amerika, terwijl er elke maand nieuwe afzetgebieden bijkomen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-063+065 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 8 december 1951

 • In een bespreking met verschillende ingezetenen is besloten in samenwerking met de Plantenziektekundige Dienst de ratten bestrijding ter hand te nemen in een gezamenlijk actie. Als bestrijdingsmiddel worden brokjes brood gebruikt, waarin extract van de zeeajuim (seilamaritima) en een conserveringsmiddel zijn gebakken. Elk brokje is voldoende om één rat te doden. Dit middel is practisch ongevaarlijk voor mensen en huisdieren, maar het is de bedoeling, dat alleen ratten ze kunnen vinden. De prijs van deze blokjes is 2½ cent per stuk.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-063 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 6 december 1951

 • Plezierig werken
  Sinds enkele dagen zijn ambtenaren van de Rijkswaterstaat bezig de nieuwe rijksweg van de Vechtbrug tot Arriën uit te zetten. Tenminste dat is de bedoeling, maar onbekenden werken deze plannen tegen. Elke morgen wanneer de ambtenaren terug keren om hun werk voort te zetten, blijkt dat de in de grond geslagen piketpaaltjes verdwenen zijn zodat men weer van voren af aan kan beginnen. Aanvankelijk dacht men dat kwajongens een grap hadden uitgehaald, maar toen deze historie zich bleef herhalen oordeelde men het verstandiger de politie er in te kennen. Deze stelt thans een uitgebreid onderzoek in. Het vermoeden is dat tegenstanders van deze nieuwe weg op deze wijze de aanleg willen saboteren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-063 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 4 december 1951

 • Het departement van landbouw heeft de chr. lagere landbouwschool te Ommen aangewezen om als één van de negen landbouwscholen in Nederland op te treden als proefschool, waar een geheel nieuw leerplan zal worden uitgewerkt. Tot op heden werden de leerlingen uitsluitend theoretisch opgeleid terwijl de praktijk achterwege bleef. Dit zal vanaf 1 mei a.s. veranderen. Een speciale leerkracht, de heer F. Beekhuis, hoofd der chr. school te Elim (Dr), werd benoemd. Een 2e grief is altijd geweest dat de jongens die naar de landbouwschool wilden, de 7e klas der lagere school moesten doorlopen, terwijl de kinderen voor Mulo, Ambachtschool, H.B.S. en Huishoudscholen vanuit de 6e klas konden overgaan. Dit voorrecht geldt voortaan ook voor de landbouwschool. Het onderwijs in de 1e klas wordt 4 dagen per week gegeven. Het onderwijs op deze school omvat dus in de vervolge, behalve de lagere schoolvakken, handvaardigheid en lichamelijke oefening. Deze proef mag met slechts 30 leerlingen worden genomen.
 • Er heeft zich een comité gevormd, waarin een zevental deskundigen zitting heeft, met het doel in Het Laar een ijsbaan te gaan exploiteren. Deze baan zal op zondagen niet geopend zijn.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-062-063 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 29 november 1951

 • Grasdrogerij “De Noord – Oost Hoek” opgericht.
  In een te Ommen gehouden vergadering werd maandag officieel overgegaan tot oprichting van de grasdrogerij. De Noord- Oosthoek, die gebouwd zal worden te Ommen. Het bestuur werd als volgt samengesteld: G. Visscher, Ommen; G. Prins, Dalfsen; A. Fokkert, Den Ham; W. ten Kate, Balkbrug; H.A. Scholten, Dedemsvaart; Heidelberg, Bergentheim–Marienberg en H.J. Slingenbergh, Gramsbergen. Er zijn nog twee plaatsen opengelaten t.w. voor Nieuwleusen en Lemelerveld. Tot adviseur werd benoemd ir. K.A. Klarenberg, landbouwconsulent te Zwolle. De heren A.B.R. Grootenhuis, Ommen; Hos, Dalfsen en Kroon uit Balkbrug, directeuren van Coöp. Aan- en Verkoopverenigingen, zullen eveneens aangezocht worden als adviseurs op te treden. De statuten werden vastgesteld waarbij de heer Stienstra van advies diende. De grasdrogerij kan 500 aandelen van 1/2 ha verwerken. De prijs per aandeel bedraagt f 110,- waarvan nog een klein aantal beschikbaar is.
 • Rusthuis:
  Op de jubileumdag telde het rusthuis 8 inwoners(sters). De oudste inwoonster, mevr. Wessels uit Beerzerveld (95) vertelde vol trots dat er nieuwe ledikanten en stoelen geschonken waren. Zij behoort nog tot de geregelde kerkgangsters en is nog helder van geest en rap ter been. Er heerst en prettige en tevreden geest in de kleine gemeenschap, die momenteel geleid wordt door het echtpaar Altena, dat weer terzijde wordt gestaan door de Diaconie. Het beheer van het rusthuis baart nogal eens financiële zorgen, maar tot nu toe werden deze altijd overwonnen, dankzij de offervaardigheid der gemeenteleden.
  Het thuis is in de loop der jaren belangrijk verbeterd en heeft thans de beschikking over een grote woon- en eetkamer, twee slaapzalen, een ziekenzaaltje, een wasgelegenheid, enz. Vele oudjes hebben hun laatste levensavond hier gesleten; hoeveel er dat precies zijn geweest weet men niet. In ieder geval staat vast, dat dit tehuis in een grote behoefte voorziet en dat de stichter, wijlen ds. Ubbink, een vooruitziende blik heeft gehad.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-061-062 # Vertaling: Arie van Tongeren

Gebeurtenis(sen) op 27 november 1951

 • De gymnastiekver. “Ommen” (G.V.O.) heeft zich enige maanden geleden aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.). Het betreft hier een zuiver organisatorische maatregel omdat men geenzins van plan is ooit iets op zondag te organiseren. Van Geref. zijde wordt deze zaak evenwel principieel benaderd met als gevolg dat een klein aantal Gereformeerden als lid bedanken. Deze groep besluit over te gaan tot de oprichting van een Chr. Gymnastiekvereniging. Op 30-11-1951 wordt de oprichtingsvergardering gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-061 # Vertaling: Arie van Tongeren