Grote belangstelling voor 50-jarig jubileum Groene Kruis – Bevolking offerde spontaan f 2500

We schrijven 1958 als het Groene Kruis in Ommen jubileert. Maar liefst een halve eeuw bestaat dan de Ommer afdeling, dat gevierd wordt met een receptie. Het Overijsselsch Dagblad maakte verslag van deze feestelijke bijeenkomst.

 Burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk feliciteert baronnesse Clara Helena Mulert-van Pienbroek voor haar zo juist ontvangen koninklijke onderscheiding op het gouden jubileumfeest van het Groene Kruis afdeling Ommen.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1958 – 50-jarig jubileum Groene Kruis | Onderscheiding Baronesse Mulert v. Pienbroek

OMMEN- Het moge dan al waar zijn, dat de jaarvergaderingen van het Groene Kruis slecht bezocht worden, zoals voorzitter dokter G. Pos opmerkte, maar uit de grote belangstelling die voor de receptie bestond blijkt overduidelijk, dat deze sympathieke vereniging zich gedragen weet door de gehele bevolking. Ongeveer anderhalf uur lang kon het bestuur gelukwensen in ontvangst nemen van afgevaardigden en particulieren, waarbij steeds meer bloemstukken werden aangevoerd, zodat het podium in een bloementuin werd herschapen.

Namen oprichters
Dokter G. Pos gaf vervolgens een kort overzicht vanaf 1914 omdat de notulen van de eerste jaren ontbreken. Wel zijn de namen der oprichters bekend, t.w. dokter G. Warnsinck, de Groot, baron A. J. A. Mulert, mevr. van Hunsel, mevr. Ekkel-de Ruiter, ds. Ubbink, pastoor Wolters, J. A. v.d. Bend en G. Bulk. De oprichting zal in het destijds oerconservatieve Ommen beslist niet vlot zijn gegaan. Bij de oprichters waren geen Oll’ Ommers en dat is niet best. In het algemeen zal men wel weinig voor deze nieuwigheid gevoeld hebben. Met de financiën was het in ieder geval niet goed, want in een der notulen staat vermeld dat de ijszakken vervangen werden door varkensblazen, dit was goedkoper. In 1916 klonken de eerste stemmen voor een eigen gebouw, omdat men slechts de beschikking had over een magazijntje. In 1933 werd mevr. Mulert gekozen als penningmeesteresse, waarbij zij haar man als zodanig opvolgde. Ds. de Graaf was de eigenlijke bouwheer, zonder hem had men geen wijkgebouw gekregen. In 1938 kon dit gebouw in gebruik worden genomen. In 1941 werd de algemene vergadering bezocht, door liefst 238 leden. Het praatje deed namelijk de ronde, dat men mevr. Mulert “d’r uut” wilde stemmen. In 1951 werd het Kraamcentrum Dedemsvaart-Ommen opgericht, hetgeen spreker een belangrijke verbetering noemde. Al gaat nu alles goed, toch moeten wij ons hoeden voor gezapigheid want het gebouw moet uitgebreid worden.

Ridder van Oranje-Nassau
Hierna richtte spreker zich tot mevr. baronnesse Mulert die 25 jaar op voortreffelijke wijze de kas beheert. Spreker dankte haar hiervoor van harte en bood als aandenken een koffergrammofoon [redactie OudOmmen: zie haw_71081] aan, waarmede een hartewens van de jubilaresse in vervulling ging. Voor de grote verrassing zorgde burgemeester mr. C. P. van Reeuwijk die mededeling deed, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft mevr. Mulert te benoemen tot ridder van Oranje-Nassau. De burgervader herinnerde hierbij aan de grote verdienste van mevr. Mulert op charitatief terrein. De aanwezigen zongen hierop twee coupletten van het volkslied. Hierna kregen de oud-zusters Zwiers, Cazemier, Oldeman en Munneke gelegenheid iets te vertellen uit het verleden.

Ondersteek met bloemen
De heer L. Vos bood de gelukwensen aan van het provinciale Groene Kruis en overhandigde mevr. Mulert een legpenning. De heer C. J. Siero bood namens het Roode Kruis een theeservies aan met als embleem een groen kruis; dokter J. M. Pel schonk hierbij namens de Rode Kruis Colonne de bijpassende lepeltjes; de zusters Van Meurs en Van der Steen verrasten voorzitter Pos met een hamer, zodat deze niet meer met de vuist op tafel behoeft te slaan; de heer Joh. Hurink had namens de V.V.V. een praktisch geschenk t.w. een ondersteek gevuld met bloemen. Ds. D. van Heyst bood namens de kerken gelukwensen aan en sprak zijn vreugde uit over de koninklijke onderscheiding van mevr. Mulert. De koningin heeft vandaag niets beters kunnen doen merkte spreker op. Voorzitter Pos dankte alle sprekers en deelde nog mede dat er een brief met gift was binnengekomen van emeritus-pastoor S. de Bruin, die nog altijd met het Groene Kruis meeleeft. Burgemeester van Reeuwijk zorgde nog voor een tweede verrassing, namens de burgerij bood hij een bedrag van ƒ 2450,- aan. Er kont nog iets bij, want drie buurtschappen ontbreken nog. Dokter Pos sloot de feestelijke bijeenkomst met de wens dat ook in de komende jaren het devies zal zijn”: “Eendracht maakt macht.”

Nieuwigheid
Op 8 februari 1908 werd de afdeling Ommen van het Groene Kruis werd opgericht. Het eerste bestuur was als volgt samengesteld: dokter G. Warnsink, voorzitter; F. H. de Groot, secretaris; A. J. A. baron Mulert, penningmeester; mevr. Ekkel-Ruiter, mevr. Van Hunsel, pastoor Wolters en J. van Alewijk. Gemakkelijk zal dit eerste bestuur het ongetwijfeld niet hebben gehad, want de ingezetenen stonden aanvankelijk enigszins wantrouwend tegenover deze „nieuwigheid” en men beschikte niet overeen lokaliteit, noch over verplegingsartikelen. De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,75 per jaar. De gemeente stelde een barakje aan de haven beschikbaar voor magazijn. In 1913 werd dit overgeplaatst naar mevrouw Assendorp, de baker, die hiervoor een jaarlijkse beloning van ƒ 50,- ontving. Het aantal leden nam gestadig toe, maar ook de uitgaven werden hoger. De contributie moest dan ook verhoogd worden tot ƒ 1,- met als gevolg, dat vele leden bedankten. De eerste wijkzusters waren mej. Bier mej. Spanhaak en mej. Zwiers. De huidige zusters van der Steen en Van Meurs zijn ruim 10 jaar in dienst der vereniging. In 1938 kreeg men de beschikking overeen fraai, eigen gebouw. Nu kon de vereniging haar activiteit belangrijk uitbreiden. Zo kwam er een consultatiebureau voor zuigelingen. In de bezettingsjaren deed het gebouw dienst als noodziekenhuis. In die tijd werkte het Groene Kruis samen met het Rode Kruis. Een vruchtbare samenwerking, die voor een groot deel te danken is aan mevr. baronnesse Mulert, die van beide verenigingen penningmeesteresse was. De kas der vereniging is gedurende al die jaren verzorgd door de familie Mulert.

Grootste vereniging
Met haar bijna 1600 leden is het Groene Kruis ongetwijfeld de grootste vereniging in onze gemeente. Bij de ledenwerving maakte zich bijzonder verdienstelijk M. Makkinga, die 10 jaar geleden zijn vader als zodanig opvolgde. In de vijftig jaren van haar bestaan heeft het Groene Kruis zegenrijk en belangrijk werk gedaan inde gemeente Ommen en bood zij hulp waar die nodig was. Het karakter van het Groene Kruis is algemeen en dit heeft nimmer aanleiding tot moeilijkheden gegeven, integendeel. In het bestuur zijn alle levensbeschouwingen vertegenwoordigd en de verstandhouding is altijd prima.

Bron: Harry Woertink – 6 maart 2022

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s