Wetenswaardigheden uit het archief: Openbare lagere school in Beerzerveld

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

 Het oude schoolgebouw van de openbare lagere school in Beerzerveld ca. 1957.
Foto: Henny Katerberg

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de openbare lagere school in Beerzerveld bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1869 [Map06-175]
  In de veenkolonie Beerzerveld aan weerszijden van het kanaal, in een omtrek van 1,5 uur gaans wonen meer dan 250 personen w.o. + 65 kinderen. Deze kinderen moeten in Beerze naar school. Deze afstand is te ver waardoor alleen de kinderen van de “gegoede” lieden zich begeven naar de scholen te Bergentheim en Vroomshoop, doch ook alleen bij gunstig weer. Dagelijks vestigen zich nog mensen in de veenkolonie. Een school te Beerzerveld wordt daarom dringend.
 • 1870
  * Bij rb. van 26 maart 1870 besluit de raad het aantal openbare scholen binnen de gemeente met één te vermeerderen en te brengen op 5; een school met onderwijzerswoning in het zgn. Beerzerveld op te richten zoveel mogelijk aan het kanaal en bij de school te Beerze tevens een onderwijzerswoning te bouwen. Aan het Overijssels kanaal in het zgn. Beerzerveld bevinden zich volgens de laatste volkstelling een getal van 65 kinderen tussen de 5 en 14 jaren. [Map06-167]
  * Voor de school + onderw.w. te Beerzerveld kan grond worden aangekocht van Arntz en ter Windt en een woning te Beerze van Van der Wijek en voor de tuin van Rienk te Beerze. Brinkhuis is bezig met bestek + tek. voor deze bouwwerken.
  [Map06-168]
 • 1871
  * 18 jan. 1871: Het gemeentebestuur van Ambt-Ommen deelt aan de Overijsselse Kanalen Mij mede dat het voornemen bestaat in het Beerzerveld aan het Overijssels Kanaal ter hoogte van de vlotbrug (door Waayerink bediend) een school en onderwijzerswoning te bouwen op grond van de heren Arntz en Ter Windt. [Map03-097]
  * 21 jan. 1871: De raad besluit om het bestek voor de inrichting van de school zodanig te wijzigen dat de schoolbanken voor de school te Beerzerveld volgens het Amerikaans model worden gemaakt.
  [Map03-097]
  * 4 april 1871: Aanbesteding school te Beerzerveld. Gegund aan R. Brinkhuis, timmerman te Stad-Ommen de bouw van de school en de onderwijzerswoning te Beerzerveld voor f 5699,— en de onderwijzerswoning te Beerze voor f 1879,—.
  [Map03-097]
  * 6 april 1871: De raad besluit tot het aangaan van een geldlening groot f 7000,- voor de bouw school en onderwijzerswoning te Beerzerveld en een onderwijzerswoning te Beerze.
  [Map03-097]
  * 25-4-1871: Tot opzichter bij de bouw van de school en onderwijzerswoning te Beerzerveld en de onderwijzerswoning te Beerze wordt aangesteld Hendrik de Groot, meester metselaar.
  [Map03-098]
  * 30-5-1871: Voor de school en woningen wordt de benodigde grond door de raad aangekocht. In het Beerzerveldt van de heren Ter Windt en Arntz 20 are voor f 20,— totaal.
  [Map03-098]
  * 5-9-1871: De jaarwedde van de hoofdonderwijzer aan de nieuwe school aan het Overijssels kanaal te Beerzerveld wordt vastgesteld op f 450,- + vrije woning en een stuk grond voor tuin. De onderwijzerswoning te Beerze is betrokken en de school met onderwijzerswoning in het Beerzerveld aan het Overijssels Kanaal zal binnen acht dagen onder dak zijn.
  [Map03-101]
  * 11 okt. 1871: De raad besluit tot het aangaan van een geldlening groot f 7800,— voor de bouw van een school met onderwijzerswoning te Beerzerveld en een onderwijzerswoning te Beerze.
  [Map03-101]
  * 24-11-1871: Burgemeester Bouwmeester begeeft zich naar Beerze om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen die met de bouw te Beerzerveld worden gemaakt. In een brief van 25 november 1871, gericht aan de heer R. Brinkhuis (de aannemer van de bouw dus) schrijft hij zijn bevindingen neer:
  “Mijne opnemingen gisteren te Beerzerveld gedaan hebben mij de overtuiging gegeven dat te Beerzerveld niet met dien spoed wordt gewerkt als plaats moest hebben, immers 15 november moest alles gereed zijn en het zoude een reeks van belang worden als ik alles opsomde wat nog ontbrak, het geleek nog in de verste verte niet naar een afgewerkt karwei en wat mijne aandacht trok: er was slechts één metselaar aan het werk en twee ververs liepen er zo wat om heen, want afwerken konden ze niets, daar zag het er nog niets naar uit. 0ok was de kanaaldijk waaromtrent ik reeds van hogerhand bemerkingen heb ontvangen nog niet in orde en van het kanaal waar den achterdijk afhellend gemaakt, evenmin het veen met genoegzaam zand weer bedekt”, enz.
  [Map03-101]
  * 19-12-1871: De heer H.ter Beeke wordt benoemd tot hoofdonderwijzer te Beerzerveld aan de openbare lagere school.
  [Map03-102]
  * School in het Beerzerveld (Ambt-Ommen) is voltooid [red.: in 1871].
  [Map06-196]
 • 1903 [Map09-231]
  Op 27 mei 1903 beklaagt het hoofd der o.l.s. te Beerzerveld (H. J. Arends) zich er over dat de kinderen uit 2 gezinnen (Hemstede en Lubbers) al een week lang zonder jas op school komen. Het schoolhoofd verzoekt de ouders Hemstede om de kinderen met de jas aan naar school te zenden. Het antwoord is: “Zolang het warm blijft, blijft de jas uit”. Het hoofd verzoekt machtiging van b. en w. Ambt-Ommen om dwingende maatregelen te mogen nemen, omdat hij anders vreest dat steeds meer leerlingen zich van een of ander kledingstuk gaan ontdoen, (in Staphorst laten de jongens en meisjes bijv. in ’t warme jaargetijde alle bovenkleren uit).
 • 1907 [Map02-046]
  O.l.s. Beerzerveld, J. de Jonge Pzn. : 40 jongens, 32 meisjes.
  Aanwezig zijn 38 jongens en 26 meisjes.
 • 1914
  * Mej. C.A. Bunalda is wnd. hoofdonderwijzeres te Beerzerveld. [Map02-122]
  * E. van der Laan wordt benoemd tot hoofd van de o.l.s. Beerzerveld, ingaande 3 juni 1914.
  [Map02-123]
 • 1916 [Map02-135]
  E. v.d. Laan is hoofd o.l.s. Beerzerveld.
 • 1918 [Map02-046]
  21 Februari 1918 wordt mededeeling gedaan van een schrijvan van den Minister waarbij deze aandringt op spoedige verbouw van de scholen te Beerze, Lemele en Hoogengraven. Voor die te Nieuwebrug, Beerzerveld en Lemelerveld wordt voolopig uitstel verleend.
 • 1919 [Map10-008]
  W. van der Meer is hoofd o.l.s. te Beerzerveld.
 • 1921 [Map10-164]
  Op vrijdag 26-8-1921 wordt de bouw van een o.l.s. te Beerzerveld openbaar aanbesteed. G. Eppink, aannemer te Coevorden wordt dit werk gegund voor f 28.050,-. Op deze dag wordt tevens het leveren van schoolbanken en ander meubilair voor de school te Beerzerveld en Nieuwebrug gegund aan Jacques en Zonen te Steenwijk voor een bedrag van f 9940,-.
 • 1941 [Map10-164]
  De school is in 1941 reeds op het waterleidingnet aangesloten. In verband met de verplichte invoering van het vak lichamelijke oefening wordt voor de Geref. en de Hervormde school en de o.l.s. gezamenlijk het betegelde terrein bij de o.l.s. hiervoor beschikbaar gesteld.
 • 1942 [Map10-164]
  In 1942 houdt de Chr. Muziekver. “de Broederband” “repetities in de school.
 • 1948 [Map10-036]
  Tot hoofd der openbare school te Beerzerveld werd benoemd de heer G.H. Wanders te Ruurlo.
 • 1950 [Map10-164]
  * Tot hoofd der o.l.school te Beerzerveld wordt benoemd de heer T.Hendriks.
  * In 1950 wordt een fietsenbergplaats bij de school geplaatst.
 • 1952
  * Het besluit tot opheffing van de O.L.school te Beerzerveld wordt genomen met 9 tegen 4 stemmen en 2 onthoudingen. [Map10-040]
  * 24-1-’52: Het aantal leerlingen der o.l.s. te Beerzerveld is sedert 1937 beneden het voorgeschreven minimum van 50 leerlingen. In 1951 was dit aantal slechts 17 en nu 14. Door de opheffing (op 28-1-1952) moeten deze leerlingen naar de o.l.s. Beerze of aan de Geerdijk te Den Ham op school.
  [Map03-015]
 • 1954 [Map10-164]
  * In januari 1954 besluit de raad t.b.v. de huisvesting een twee-klassige houten noodschool te bouwen op een terrein gelegen achter de bestaande school van drie leslokalen, aan de oostzijde van het kanaal Almelo-Coevorden.
  De Hervormde school is in hetzelfde gebouw gehuisvest en zal drie leerkrachten gaan tellen i.v.m. toename van het aantal leerlingen. De o.l.s. telt twee leerkrachten. Op 29-6-1954 komt deze noodschool gereed in afwachting van de bouw van en nieuwe school.
  * In 1954 is G.J. Bos hoofd der o.l.s. en A. Renes hoofd der Hervormde school.
 • 1957 [Map10-165]
  In 1957 wordt besloten de noodschool te vergroten. De Groots Houtbouw Vroomshoop levert het noodlokaal en zorgt voor de uitbreiding.
 • 1958 [Map10-165]
  In 1958 wordt deze noodschool overgeplaatst naar het kad. perceel gem. Ambt-Ommen, sectie F, no. 4799, gelegen aan de Wolfskuilstraat groot 24.50 are dat tegen f 100,- per jaar van H.J. Lokin wordt gehuurd t.b.v. de op te richten imbicillen afdeling van de school voor b.l.o.
 • 1962 [Map10-164]
  In juni 1962 staat de o.l.s. Beerzerveld leeg.

Personeel o.l.s. Beerzerveld:

Hoofden: [Map10-166]

 • L. van Apeldoorn -> 1-6-1930 – 1-8-1934
 • J.H. Katerberg -> 7-3-1935 – 16-9-1938
 • L. van Hartingsveldt -> 16-9-1938 – 16-3-1939
 • Th. W. Wensink -> 16-3-1939 – 21-6-1948
 • G.H. Wanders -> 21-6-1948 – 15-5-1950
 • Tiemen Hendriks -> 15-5-1950 – 1-8-1952
 • J. Zikken (tijd.) -> 4-6-1952 – 31-1-1953
 • G.J. Bos -> 1-2-1953 – 1-9-1957
 • F. Wessels (tijd.) -> 1-9-1957 – 1-11-1957
 • A. Kamp -> 1-11-1957 – 1-2-1962
 • H.J. Derksen -> 1-2-1962 – 2-9-1965
 • J.E. Remmelts -> ? – ?
 • ? (1965: 2-mansschool) -> 1-1-1966 – 1-8-1969

Onderwijzers(essen): [Map10-167]

 • W. Hemstede (tijd.) -> 1-10-1913 – 1-11-1913
 • Mej. F. van de Stouwe -> 1-3-1915 – 8-2-1926
 • Mw. A.G. Polleman (tijd.) -> 6-6-1921 – 1-7-1921
 • Mej. H. van der Spoel (tijd.) ->
 • J.J. Fidder (tijd.) -> 27-4-1954 – 1-1-1955
 • J.J. Fidder (vast) -> 1-1-1955 – 1-9-1955
 • Mej. H.M. Tuitjes -> 1-9-1955 – 15-12-1958
 • Mej. E.H. Beumkes -> 1-11-1958 – 15-12-1958
 • Mej. H.W. Berghege -> 1-9-1961 – 15-9-1963
 • Mw. M.M. Waayman – van der Sluys (tijd.) -> 5-11-1962 – 7-11-1962
 • Mw. M.M. Waayman – van der Sluys (tijd.) -> 14-1-1963 – 23-1-1963
 • Mw. M.M. Waayman – van der Sluys (tijd.) -> 14-9-1964 – 24-10-1964
 • Mej. F.O.M. Snitker -> 15-9-1963 – 1-6-1966
 • Mej. H. Schaapman (tijd.) -> 26-2-1968 – 1-7-1968

Handwerk onderwijzeressen: [Map10-167]

 • Mej. G. de Roos -> 16-9-1938 – 1-9-1940
 • Mej. W. Flim -> 1-4-1952 – 1-1-1956
 • Mej. W. Flim -> 1-10-1956 – 1-1-1959
 • Mw. Th. Stegeman-Blonk -> 26-2-1968 – 1-7-1968

Een gedachte over “Wetenswaardigheden uit het archief: Openbare lagere school in Beerzerveld

 1. Beste mensen,

  Een aardige geschiedenis van deze openbare school. leuk om nog iets van de familie Hemstede te lezen (1903) Wat de betekenis is, dat eind mei nog steeds een jas aan moest ontgaat me een beetje. Waarschijnlijk was een jas geen overjas zoals we die nu kennen.
  Dat de kinderen Hemstede op een Openbare school zaten betekende niet dat ze niet protestants waren. Ik weet uit de familieverhalen dat er een beetje een schoolstrijd was die ook in de familie aanhangers had aan de beide zijden. De ene broer was wethouder in Dalfsen en de ander in Ambt Ommen. Beide maakten zich druk voor het onderwijs. De ene zocht het in het Christelijk Onderwijs. De ander in het Openbaar Onderwijs omdat de religieuze opvoeding thuis behoorde te gebeuren. Waarschijnlijk zaten daarom de Hervormde kinderen Hemstede op deze openbare school.
  Met groet,

  Gert Hemstede

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s