Categorie archief: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

Den Oordt in beeld bij OudOmmen.nl

“De geschiedenis van het Streekmuseum” had de titel kunnen zijn van de nieuwe pagina “Den Oordt” op de website OudOmmen.nl. In deze foto-impressie met nieuws- en archiefartikelen ziet u de houtzaagmolen Den Oordt, die in 1824 als tweede-hands molen in Ommen werd geplaatst, langzamerhand in verval raken.

Totdat in 1955 het gemeentebestuur van Ommen het bouwwerk aankocht voor restauratie. Naast de houtzaagmolen bestond het complex op dat moment ook nog uit een kolk – als opslagplaats voor boomstammen – en een langgerekte zaagloods onder de molen, waarin de stammen op een heen en weer glijdende slede tot planken werden verzaagd. Bij de restauratie van de molen, die in 1962 werd afgesloten, werd de kolk gedempt en de zaagloods gesloopt. Door het wachten op “rijksgoedkeuring” kon pas geruime tijd na voltooiing van de restauratie van de molen met de bouw van de zaagloods worden begonnen. Daardoor bleef de molen vele maanden “op stelten” boven de grond staan.

den-oordt.JPG Foto: http://www.fotoarchief.nu
Houtzaagmolen Den Oordt “op stelten”

De Stichting Oudheidkamer kreeg de beschikking over de zaagloods en schakelde de Amsterdamse binnenhuisarchitect P. Crouwel in om van de zaagloods een moderne, aantrekkelijke oudheidkamer te maken. Zoals een krantenartikel uit 1963 vermeldt: “Het bestuur van de stichting is vol goede moed. Het is ervan overtuigd oud-Ommen — en dit Oud-Ommen gaat terug tot het mesolithicum! — waardig en aantrekkelijk te kunnen huisvesten”. Lees verder Den Oordt in beeld bij OudOmmen.nl

Hotel “De Zon”

Reeds voor 1881 heeft op de plaats, waar zich thans Hotel de Zon bevindt een huis gestaan, waarin het beroep van café-en logementhouder werd uitgeoefend.

1e eigenaar
Hier woonde toen Lambertus KOGGEL (geb. 13-3-1841), gehuwd met Maria Bosch (geb. 11-11-1842). Maria Bosch was eerder gehuwd geweest met Gerrit Spijker-bos, die toen op de boerderij in Het Laar woonde. Zij hadden een zoon Gerhardus Spijkerbos (geb. 3-11-1873). Na het tweede huwelijk van zijn moeder bleef deze Gerhardus bij hen wonen. Op 1-5-1881 werd door Lambertus Koggel reeds sterke drank in het klein verkocht. Hij overleed 26-5-1883, waarna zijn weduwe Maria Bosch op 12-2-1885, dus voor de derde keer, trouwde met Johannes.

2e eigenaar Lees verder Hotel “De Zon”

School te Dalmsholte

Op 24 april 1912 wordt in de raad der gemeente Ambt-Ommen een adres van A.Wunnink e.a. te Dalmsholte behandeld, in welk adres wordt verzocht om, in verband met de grote afstand, welke de schoolgaande kinderen uit Dalmsholte moeten afleggen naar Lemelerveld, over te gaan tot stichting van een openbare lagere school te Dalmsholte. Dit adres wordt staande deze raadsvergadering in handen gesteld van een commissie, waarin de heren Rovers, Herbrink en Immink worden benoemd.

Op 25 juni 1912 brengt deze commissie rapport uit aan de raad. De commissie is van oordeel dat het kadastrale perceel gem. Ambt-Ommen, sectie G, nr.2556 ter grootte van 0.51.20 ha 9 op ongeveer 100 meter van de stopplaats Dalmsholte aan de spoorlijn Ommen-Raalte-Deventer, voor de stichting van een school het meest geschikt is. Op voorstel van de heer Herbrink wordt nog een tweede commissie benoemd voor onderzoek op het terrein, waarbij tevens rekening dient te worden gehouden met de kinderen afkomstig uit de buurtschap Vilsteren. Als leden van deze tweede commissie worden aangewezen de heren Grotemarsink, Haasjes, Henstede en Marsman.
Lees verder School te Dalmsholte

Beschrijving recreatie-terreinen in 1972

Ommen heeft voor recreatie in gebruik 452,30 HA, t.w.:

 • uitsluitend voor recreatie-woonverblijven – 143,65 HA
 • uitsluitend voor kamperen – 125,05 HA
 • mengvorm zomerhuizen en kamperen – 183,60 HA

Van de totale oppervlakte is 74,25 HA uitsluitend beschikbaar voor verenigingen als padvinderij e.d.

In gebruik zijn 38 kampeerterreinen en 618 recreatiebugalows.
In aanbouw zijn of worden op korte termijn in aanbouw genomen 75 recreatiewoonverblijven.
Herzien wordt een plan voor de bouw van ruim 100 bungalows.

Onderstaand volgt een toelichting op een aantal kampeerinrichtingen.

De “Beerzerbulten”. Oppervlakte 18,7 HA.
Wordt sinds kort na de oorlog geëxploiteerd door mevr. Hagedoorn-Koersen. Er staan 12 zomerhuizen, doch wordt overigens als kampeerterrein gebruikt en biedt plaats aan ongeveer 1000 kampeerders. Het is een nogal wat heuvelachtig terrein. Beschikbaar is een winkel, een kantine, een sportveld, een bad voor kleuters en een bad voor zwemmers. De baden zijn voorzien van een verwarmings- en zuiveringsinstallatie.
Lees verder Beschrijving recreatie-terreinen in 1972

Baron Mulert Stichting

F.E. Baron Mulert overlijdt op 26-2-1933 te Loosduinen. Als oud-inwoner van Ommen heeft hij “bij testament de gemeente Ommen benoemd tot universeel erfgenaam. De gemeente Ommen wordt hierdoor eigenaresse van het landhuis “Piet Hein” aan de Zeesserweg alsmede van de overige bezittingen.

De bedoeling van deze erfstelling is door de erflater in het testament als volgt omschreven:
“Uit mijne nalatenschap zullen allereerst moeten worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden terzake de vereffening des boedels. Mijn landhuis “Piet Hein” met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten worden benut of gebruikt ten bate van het algemeen belang. Zoo mogelijk zal daartoe genoemd landhuis met tuin en gemeld saldo mijner nalatenschap moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen streken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zoolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds ten bate van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.” Lees verder Baron Mulert Stichting

Korte geschiedenis van het Besthmenertolhuis

De weg, waaraan het Besthmenertolhuis stond, was in vroeger jaren een zandweg. In plm. 1840 werd deze weg met grint, dat op de Lemelerberg voldoende voorhanden was, verhard en kwam in beheer en onderhoud bij Baron van Pallandt, eigenaar van het landgoed Eerde.

Om de kosten daarvan te dekken werd door Koning Willem III bij besluit van 27 october 1840 nr. 103, goedgekeurd het “Tarief der Tolgelden in te vorderen aan de Tolboom, gevestigd op den weg van Ommen naar het Huis Eerde”. Eenzelfde tol kwam ook aan de andere zijde van het landgoed, dus aan de weg van Den Ham, en wel bij de “Groene Jager”.

De Gouverneur van Overijssel stelde op 25 juni 1841 als eerste tolgaarder aan de Besthmenertol aan Gerrit Stapeberg. Deze was als arbeider werkzaam op Eerde en zijn vrouw zal toen wel de tolgelden hebben geïnd. Deze bedroegen voor de verschillende personen, dieren on voertuigen slechts enkele centen. Maar ook deze centen waren in die dagen schaars, en dus waren er altijd mensen, die trachtten te tol te ontlopen door de weg te verlaten en door het veld te gaan. Werden ze door de tolgaarder betrapt, dan kregen ze een boete te betalen. Lees verder Korte geschiedenis van het Besthmenertolhuis

Huize Olde Vechte

Op 6 januari 1950 brengen taxateurs een rapport uit omtrent de buitenplaats genaamd “de 0lde Vechte” bestaande uit herenhuis, park, tuin, grasland, bos en water benevens twee afzonderlijke woningen. Totale grootte 5.52.99. ha. Prijs ƒ 51.900,— aan de Zeesserweg, eigenaresse mevr. douarière J.C. Stoop-de Jonge (v/h Jhr. A. Stoop). Uiteindelijk wordt overeenstemming bereikt voor ƒ 60.000,—. De gemeente verbindt zich voor max. ƒ 4.500,— in de chauffeurswoning te verbouwen en mevr. Stoop is gerechtigd na restauratie de chauffeurswoning te betrekken tegen een huur van ƒ 10,— per week. Het terrein ligt geheel ingesloten door een oude Vechtarm. Overweging voor deze aankoop is geweest de slechte huisvesting ter sekretarie, nodige stallingsruimte brandweerauto, vestiging nieuwe gemeentehuis, aanleg zwembad, ijsbaan (oude Vechtarm).
Op 5 mei 1950 vindt de overdracht plaats (rb. 30-1-1950)
M.i.v. 1-5-1951 – 1-5-1953 wordt het huis “OldeVechte” beschikbaar gesteld voor Indische gerepatrieerden.
M.i.v. 6 april 1951 wordt de tuinmanswoning verhuurd aan mevr. Stoop (Zeesserweg 11 ).
M.i.v. 1-10-1953 tot 1-9-1958 wordt het buitenverblijf 0lde Vechte, m.u.v. de chauffeurswoning met erf en tuin, bewoond door mevr. douairière J.A. Stoop-de Jonge en enkele andere ongebouwde percelen, verhuurd aan J.A. van der Does, exploitant vakantiecentrum (Zeesserweg 12) (Vakantieoord 0lde Vechte).
Van 1 jan. 1959 tot 1 oktober 1966 aan J.F. Boddeus ook als vakantieoord.
Daarna verhuurd aan de Stichting Provinciaal Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk Overijssel per 1 okto. 1966. Voor het zwembad wordt 2.51.99 ha. onttrokken aan het buitenverblijf.

1956 – Ingekomen stukken

 • In 1956 werd aan H.J.G. Bemboom vergunning verleend om gedurende de maanden juli en augustus verschillende tochten in de gemeente te maken met een miniatuur treintje, ten behoeve van de toeristen, (max. snelheid 15 km per uur).
  Niet na 10 uur s’avonds, alleen op werkdagen.
  Begin en eindplaats in de Voorbrug nabij het inmiddels afgebroken pand van de heer Siero.
  Eigenaar trein: A.C.P. Gerritsen v.d. Hoop, Vlentenseweg 22, Utrecht.
  Jeep + 2 aanhangwagens.

  1962_ommen-vacantie-expres-kl.jpg

  Ook in 1957 verg. verleend.
  Op, 9,10 en 11 mei 1957 tijdens de in de gemeente Ommen te houden Midenstandstentoonstelling en vervolgens van 15 juni t/m 30 september 1957.

  1958: Op 2e Paasdag, 7 april 1958 en maanden mei t/m september 1958.

  1959: 15-5 1959 t/m 30-9 1959.

  1960: 1-5 1960 t/m 31-10 1960.
  2e zgn. miniatuurtreintje in gebruik genomen.

  1961: 1-5 1961 t/m 1-10 1961 (één treintje).

  1962: 1-5 1962 t/m 1-10 1962.

  1963: 1-5 1963 t/m 1-10 1963.

  1964: 1-5 1964 t/m 1-10 1964.

  1965: 15-5 1965 t/m 15-9 1965.

1953 – Gebeurtenissen

 • 7-5-1953
  De landbouwers te Vilsteren ondervonden de laatste weken veel last van vossen. Na een klopjacht werden 6 vossen gedood en 2 levend gevangen.
 • 21-5-1953
  Op maandag j.l. wordt een afd. Ommen voor Veilig Verkeer opgericht.
 • 23-5-’53
  Ommen verwacht grote Pinksterdrukte. Op de Besthemerberg werkt reeds vanaf Hemelvaartsdag een ploeg van 50 man aan de opbouw van het grote Pico-kamp van de Vrijz. Prot. Jeugd Centrale, dat ook enige jaren geleden gehouden werd. Men verwacht ruim 2.000 deelnemers(sters). Er zijn 7 grote kampen verdeeld in 28 subkampen.
 • 25-6-1953
  Nu de Ommerbissing, de grootste jaarmarkt in deze streek in zicht komt moeten div. maatregelen worden genomen. De stadsomroeper zal over enkele dagen de bewoners aan het werk zetten met zijn bekendmaking dat het gras tussen de stenen voor de woningen verwijderd dient te worden. Ongeveer 14 dagen ziet men de Ommernaren ook verwoed aan het werk om deze opdracht uit te voeren omdat zij anders een proces-verbaal riskeren. De controle op de naleving geschied door een gemeente-ambtenaar. Vroeger deed de burgemeester dit zelf, die in een open landauer door de straten reed. Verder krijgen de bewoners bezoek van een metselaar, gewapend met troffel, die komt controleren of de schoorstenen geveegd zijn en of er geen lekken zijn. Dit gebruik dateert nog uit de tijd, toen de woningen bijna allemaal uit hout waren opgetrokken en het brandgevaar uiteraard zeer groot was. Een andere traditie is de wijze van verhuren der standplaatsen op deze markt. ’s Maandagsmorgens voor de Bissing wordt het zgn. bissingklokje op het gemeentehuis geluid en stromen de kooplieden naar binnen voor de verloting der plaatsen. Vorig jaar waren er 330 gegadigden.
 • 30-6-1953
  Gemeentehuis bestaat 125 jaar. Lees verder 1953 – Gebeurtenissen