Willibrorduskerk Vilsteren 125 jaar– Geschenk van toenmalige landgoedeigenaar

Dit jaar bestaat de Rooms Katholieke kerk, de Heilige Sint Willibrordus in Vilsteren 125 jaar.

De Sint Willibrorduskerk prachtig versierd met veel bloemen en geel/witte linten, de kleuren van feestelijkheden binnen de RK-kerk.

Op zondag 6 november 2022 (Sint Willibrordzondag) is deze mijlpaal gevierd met een feestelijke en plechtige Eucharistieviering. Vele genodigden, parochianen en belangstellenden waren aanwezig tijdens deze viering. De Sint Willibrorduskerk was prachtig versierd met veel bloemen en geel/witte linten, de kleuren van feestelijkheden binnen de RK-kerk.

Prominent

Op het fraaie en uitgestrekte landgoed Vilsteren is de spitse toren van de stijlvolle Sint Willibrorduskerk prominent aanwezig. De kerk dateert van 1897 en geschonken door de toenmalige eigenaar van het Landgoed Vilsteren, het echtpaar Cremers-Helmich. Ook de inrichting van de kerk was een geschenk van de familie Cremers. Toen de nieuwe kerk klaar was werd de oude kerk afgebroken en een nieuwe pastorie gebouwd die in 1901 in gebruik genomen kon worden.

Van statie naar parochie

In 1672 is Vilsteren voor de katholieken niet meer dan een statie, bediend door de paters Jezuïeten uit Zwolle. Twee jaar later komt pastoor Simon Beckhof vanuit Ommen naar Vilsteren. Hij moet vluchten omdat er door verandering van staat het voor katholieken niet veilig meer is. Na het overlijden van Beckhof in 1690 wordt hij opgevolgd door pastoor Weijer. Hij maakt van zijn stal een kerkje zodat de Vilsternaren kunnen kerken.

Willibrordus

In 1820 wordt voor het eerst een nieuwgebouwde kerk in gebruik genomen. Deze kerk, voorzien van een strooien dak en vierkante huisramen wordt gewijd door pastoor Meijer uit Zwolle. Als patroon van de kerk wordt dan ook de Heilige Willibrordus gekozen. Tot 1855 bleef Vilsteren een statie en de kerk was nooit officieel gewijd.

Op 15 april 1855 werd Vilsteren van statie de “Parochie Vilsteren”. Door de uitbreiding van het aantal parochianen besluit Vilsteren tot de bouw van een nieuwe kerk en pastorie. In juli 1856 wordt door Mgr. Zwijssen aan pastoor H. Rientjes machtiging gegeven om deze in bijzondere stijl gebouwde kerk in te wijden. Aan deze kerk, op de plek van de huidige pastorie, komen echter al spoedig zeer hoge onderhoudskosten. Daarom is het aanbod van de familie Cremers om op hun kosten een geheel nieuwe kerk te bouwen dankbaar aanvaard door de parochie Vilsteren. De eerste steen wordt gelegd op 30 juni 1896 door pastoor A.J. Riegers, die dat doet in tegenwoordigheid van de Familie Cremers en vele belangstellenden. Deze steen is nog zichtbaar in de buitenmuur van het priesterkoor aan de kerkhofzijde. Op 20 juli 1897 wordt de kerk officieel geheiligd door de bisschop van het aartsbisdom Utrecht, Mgr Hendriks van de Wetering.

De R.K.-kerk is een neogotische pseudobasiliek met een 40 meter hoge toren en is voorzien van 224 zitplaatsen, is 30 meter diep en 14 meter breed. Ontwerper is architect J.W. Boerboom uit Arnhem en de aannemer J.Rodenrijs uit Den Haag, die de op een na minste inschrijver was voor 41.500 guldens. Opvallend zijn de gebrandschilderde glas-in-lood ramen op het priesterkoor, voorstellend links: “Verschijning van Christus aan de apostelen”. Midden: “Verschijning van het H. Hart aan Margaretha Maria” en rechts: “Kroning van Maria”. De Kruiswegstaties zijn geschilderd door kunstschilder Lou Asperslag.

In 1983 is een geheel nieuw pijporgel in gebruik genomen. In de doopkapel is in 1985 een kapel ingericht ter ere van de H. Titus Brandsma; dit op initiatief van pastoor H. te Riele en werd een prachtig doopvont op het priesterkoor geplaatst.

Verslag van de consecratie 1897

Het weekblad “Nederlandsche katholieke stemmen” deed 125 jaar geleden verslag van de consecratie, toen ook pastoor Albertus Johannes Riegers zijn 25-jarig jubileum vierde als pastoor in Vilsteren. Het werd een feest met vuurwerk en een kerk vol afwisseling, vol gloed, vol leven, in het natuurschoon van Vilsteren, zo wordt gemeld.

“VILSTEREN, 20 Juli 1897. Zeldzaam was het feest, dat wij heden het voorrecht hadden te vieren. Monseigneur, de Aartsbisschop, in ons midden, om den nieuwen tempel te consacreren, door de edele familie Cremers-Helmich aan Herder en kudde ten geschenke aangeboden; de herder onzer parochie, de ZeerEerw heer A. J. Riegers, het Zilveren Jubelfeest vierende als pastoor van Vilsteren.

Gothieke kerk

Geheel en al in overeenstemming met de heerlijke natuur van het landelijke Vilsteren rijst tusschen het zware en weelderige houtgewas de nieuwe gothieke kerk met haar 40 M. hoogen toren statig omhoog. “Solied van bouw en schoon van vorm”, zóó staat de kerk daar. Zij heeft eene lengte van 30 M. 30 en eene breedte van 14 M. 65. De zijschepen, die evenals het middelschip, in eene veelhoekige koorafsluiting eindigen, daarnaast ter eener zijde de sacristie en ter anderer zijde de familiekapel, geven door de breede afmeting en door de bekroning met daken van verschillenden vorm aan den Oostgevel een sierlijk voorkomen, terwijl toren, doopkapel en traptoren den voorgevel tot een geheel vormen, dat ons spreekt- van kracht en bevalligheid.

De gele steen en de witte Bentheimer steen, die als lijsten en banden, als afdekkingen en couronnementen zijn gebruikt, ontnemen aan de buitenmuren het eentonige der kleur van de gewone metselsteenen. Het vlakke der hoog opstrevende daken is gebroken door menigvuldige dakvensters.

De ontwerper der kerk, de heer Boerbooms van Arnhem, heeft in den bouw getoond, te hebben begrepen, wat het natuurschoon van Vilsteren van hem eischte: eene kerk vol afwisseling, vol gloed, vol leven. Aan hem alle eere! Alle eer ook aan den heer Rodenrijs, den aannemer, voor zijne trouwe uit voering en aan den heer Peters voor zijne onvermoeide zorgen als opzichter.

Eerewacht te paard

Reeds op den vooravond van het feest begonnen de festiviteiten. Te 6 1/2 uur deed Monseigneur, vergezeld door den Jubilaris en eenige Eerw. heeren geestelijken en begeleid door eene eerewacht te paard, onder het gelui der klokken den plechtigen intocht in het met eerebogen en vlaggen rijk getooide Vilsteren.

Op het feest zelf riep in het vroege morgenuur het klokkengelui de geloovigen op, om in de oude kerk door eene algemeene H. Communie te deelen in de dankbare vreugde van den Jubilaris, die het H. Misoffer als een Dankoffer opdroeg aan God, daarbij geassisteerd door de ZeerEerw. heeren H. J. Lohuis en A. J. Prenger, pastoors der naast aangrenzende parochies, Dalfsen en Ommen, en door den WelEerw. heer C. J. Vastert, neef van den Jubilaris, kapelaan te Zwolle.

De nieuwe kerk was met eenige jaarschriften en verschillende veelkleurige familiewapens smaakvol doch sober gesierd, zoodat het lijnenspel van bogen en graden in niets werd gehinderd. Een woord van lof mag niet worden onthouden aan de parochiale zangkoren van Vilsteren en Dalfsen, die onder de voortreffelijke leiding van den heer W. Remmers de Missa in honorem S. Antonii van Fr. Nekes met de meeste nauwgezetheid ten gehoore brachten.

Serenade

Ook de serenade, die onder fakkeloptocht op den vooravond van het feest aan Z. D. H. den Aartsbisschop en op den avond van het feest aan den Jubilaris en aan de familie Cremers met hare gasten door dezelfde zangkoren werd gebracht, liep goed van stapel. De zangnummers werden uitstekend uitgevoerd. Een vuurwerk waaronder zich zeer aardige stukken bevonden, besloot de festiviteiten die in niets zijn gestoord en lang in ons geheugen zullen voortleven. Moge God onzen Herder nog tal van jaren voor ons sparen en tevens vervullend, wat der familie Cremers, deze milde weldoeners van Vilsteren, is toegezongen: Gezegend zij op aard Uw leven, Uw leven in het verst geslacht; Dan blijven Vilstren’s schoone dreven, Behouden in Uw milde macht!”, tot zover het verslag gemaakt in 1897.

Tekst en foto’s: Harry Woertink

R.K.Kerk H. Willibrordus in Vilsteren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s