Officiële opening openbare lagere school en ULO aan het Vrijthof

Na eerst aan het Kerkplein gezeten te hebben werd op 6 november 1847 aan het Vrijthof een nieuwe openbare lagere school geopend.

1936. Heropening van de Openbare Lagere School en School voor U.L.O. op woensdag 16 september 1936. Aukje Postma reikt de sleutel uit aan burgemeester Nering Bögel, rechts kijkt voorzitter van de Oudercommissie Johannes Hurink mee.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1936 – Opening verbouwde school Vrijthof

Een twee-klassige school met één lokaal aan het Vrijthof en één daarachter. Het Vrijthof zelf deed dienst als speelterrein voort de kinderen. De school kreeg de naam “De Bijenkorf”. Hoofd der school was Gerrit Jan van der Heide, die tevens koster en voorzanger in de kerk was. Door de stijging van het aantal leerlingen werd de school te klein. Door enkele huizen af te breken ontstond in 1883 de mogelijkheid tot uitbreiding van een school met 6 lokalen, binnenplaats Boven de entree van de school was een plaat gemetseld met daarop vermeld: ‘Gemeenteschool anno october 1883’.

Belangrijke verbetering
In 1922 komt er een belangrijke verbetering van het onderwijs in Ommen. Aan de school wordt dan toegevoegd het ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) als vervolgonderwijs na de lagere school. In 1936 komt er een belangrijke verbetering in het schoolgebouw zelf met een verbouwing. Burgemeester C.E.W. Nering Bögel heeft de eer het vernieuwde schoolgebouw officieel te openen. De plaatselijke krant doet alsvolgt verslag van deze heugelijke gebeurtenis:
Woensdagmiddag 16 september 1936 had te Ommen de officiële opening plaats der verbouwde Openbare Lagere en U.L.O. school in de kom. Om half twee trokken de leerlingen in feestelijken optocht, waarin eenige versierde wagens, voorstellende het onderwijs voor honderd jaar en het tegenwoordige, meereden, voorafgegaan door de muziekvereeniging Crescendo, door Ommen’s straten. Toen de optocht op het Vrijthof was gearriveerd, nam, nadat de voorzitter der Oudercommissie, de heer Joh. Hurink, de talrijke aanwezigen een hartelijk woord van welkom had toegeroepen en hen dank had gebracht voor de cadeaux aan de school aangeboden, namelijk een portret van H.M. de Koningin en een electrische klok, de burgemeester het woord.Burgemeester C.E.W. Nering Bogel ving zijn rede aan met de mededeeling, dat hij gaarne voldeed aan het verzoek der oudercommissie om de officiële openingsplechtigheid te verrichten. Lang heeft de openbare lagere school in de kom, vergeleken bij de andere schoolgebouwen in deze gemeente, in de schaduw gestaan, en nu deze verbouwing, dank zij de volledige medewerking van den raad is tot stand gekomen, kan zij zoowel wat interieur als exterieur betreft, de scherpste critiek doorstaan. De verbouwingskosten der school hebben ongeveer f 12.500 bedragen, wat, vergeleken bij de bouwkosten van een school met 2 lokalen, die eenige jaren geleden nog ongeveer f 30.000 bedroegen, een enorme besparing is geweest voor de gemeentefinanciën.

Met deze f 12.000 is een schoolgebouw verkregen waarin zes lokalen zijn ondergebracht, die er alle al even keurig en netjes uitzien. Spreker dankte allen die aan de uitvoering hebben meegewerkt, inzonderheid den heer Postma, gemeenteopzichter, onder wiens toezicht en leiding het geheel tot stand kwam. Het onderwijzend personeel en den leerlingen der school, wenschte de burgemeester van harte geluk met „hun nieuwe school”; hij deed een dringend beroep op hen om tegen beschadiging te waken.

Koninklijk Portret voor de leerlingen
De geheele vorige week is in verband met de verloving van onze geliefde Prinses in den lande feest gevierd, en nu verheugt het me, aldus de burgemeester, dat enkele kindervrienden mij in de gelegenheid hebben gesteld aan elk der leerlingen een portret van het verloofde Vorstelijk Paar te kunnen uitreiken. Deze mededeeling werd met luid applaus en met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus begroet. Hierna ontsloot de burgemeester de school met een sleutel, hem aangeboden door Aukje Postma, een dochtertje van den heer Postma, waarna hij den sleutel aan het hoofd der school, den heer D. Oppedijk, overhandigde, hierbij de hoop uitsprekende, dat deze onder Gods onmisbaren zegen, daarbij gesteund door het onderwijzend personeel en de ouders der leerlingen, nog veel zal mogen kunnen doen voor de jeugd en tot heil der gemeente.

Oud-Hollandsche Poppenkast
Hierna feliciteerden de secretaris der commissie van toezicht op het lager onderwijs, de heer J. H. Fikkert, en het oudste lid dier commissie, de heer G. de Levie, het onderwijzend personeel, de oudercommissie, en de gemeente met hun prachtig schoolgebouw, waarna het hoofd der school allen hartelijk dankte voor de vele en hartelijke gelukwenschen en de bloemen dezen dag aangeboden. Spreker bracht nog een woord van dank aan den burgemeester, het gemeentebestuur, den raad, den inspecteur van het lager onderwijs, de commissie van toezicht op het lager onderwijs, de aannemers der verschillende werken, ouders van leerlingen en aan allen, die hebben meegewerkt om deze openingsplechtigheid op zoo’n feestelijke wijze te doen geschieden, waarna men in groepen van 25 personen het keurige schoolgebouw kon bezichtig Nadat de genoodigden en leerlingen waren onthaald, werden de leerlingen en ook vele ouders dier leerlingen nog langen tijd bezig gehouden met de Oud-Hollandsche Poppenkast.”, tot zover het krantenartikel over de officiële opening in 1936.

Zie voor meer historische feiten over de oude school aan het Vrijthof het volgende artikel: “De oude school aan het Vrijthof”.

Bron: Harry Woertink – 2 april 2022

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s