Categorie archief: Oorlog en Bevrijding

Ommen en de Tweede Wereldoorlog (1)

Op 10 april 1946 – één jaar na de bevrijding van de gevangenen van het concentratiekamp “Erika” – organiseerden de oud-gevangenen een reünie.

 10 april 1946. Burgemeester C.E.W. Nering Bögel legt een krans bij het zojuist onthuld gedenkmonument op de Besthmenerberg ter herinnering aan de slachtoffers van kamp Erika.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “2e Wereldoorlog

Het hoogtepunt van deze reünie was de onthulling van het gedenkteken, dat ter nagedachtenis aan de gevallen makkers werd opgericht bij de toegangsweg naar het kamp op de Besthmenerberg, vlak bij de bekende ”Steile Oever” aan de weg Ommen-Den Ham. Ruim 600 oud-gevangenen kwamen af op deze bijeenkomst om de nagedachtenis van hun gevallen lotgenoten te eren en een monument te onthullen. De burgemeester van Ommen, de heer C.E.W. Nering Bögel, plaatste een krans bij de voet van het gedenkteken met de tekst: “Ter nagedachtenis aan onze gevallen kameraden”. Na de sobere plechtigheid werd langs het monument gedefileerd.

De Knackers
Door hun bewakers werden deze gevangenen ook “De Knackers” genoemd een scheldnaam voor luis of parasiet. Gedachtig het voorbeeld van de geuzen die een even benarde tijd hebben doorstaan hebben de oud-gevangenen dezen naam als erenaam gekozen. Na een mars door het vriendelijke stadje trokken de reünisten naar kamp Erika. Hier wachtte echter een grote teleurstelling. Hun kamp waarin thans de handlangers verbleven om te peinzen over hun verraad moest op last van hogerhand gesloten blijven. Zij werden nu verzameld in een grote tent nabij de ingang waar zij werden verwelkomd door de heren Nering Bögel en K. Seinen uit De Krim de ziel van het Erika-trio, die het initiatief nam. Als eerste werd onder algemene instemming besloten een telegram van hulde en trouw te zenden aan H. M. de Koningin.

Ter nagedachtenis van onze gevallen makkers 1940—1945
De heer K. Seinen sprak een kort openingswoord, waarna korte bevelen weerklonken. De soldaten presenteerden het geweer, terwijl de burgemeester van Ommen het monument onthulde en een krans legde. Ook door ex-gevangenen werden kransen gelegd aan de voet van een eenvoudig monument dat het opschrift draagt: „Ter nagedachtenis van onze gevallen makkers 1940—1945. De oud-gevangenen van Erika. 10 april 1946.” Lees verder Ommen en de Tweede Wereldoorlog (1)

1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (4)

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de troepen van de als Bommen Berend bekende bisschop van Münster plunderend door Overijssel trokken. Als bisschop van Münster sloeg Bernhard van Galen keihard toe.

 2015. Werkzaamheden op de Ommerschans waar een deel van de verdedigingsschans wordt gereconstrueerd.
Foto: Harry Woertink

Ook Ommen ontsprong niet de dans. De Ommerschans werd in 1670 met bastions en een wal versterkt. Wanneer in een jaar later Bommen Berend met zijn Münsterse soldaten over de grenzen dendert, wordt ook de Ommerschans, ondanks de verbeteringen, onder de voet gelopen. Dit is deel 4 over het Rampjaar 1672.

Schade en onheil
De bisschop van Münster viel Overijssel binnen op grond van een verdrag dat hij had gesloten met Engeland, een vijand van de Republiek. Het was het begin van een rampjaar voor heel het land, want ook Engeland en Frankrijk hadden de Republiek inmiddels de oorlog verklaard. De oorlogen van de bisschop van Munster veroorzaakten veel schade en onheil. Gestadige doormarsen en inlegeringen, zowel van Nederlands als van Munsters krijgsvolk, met afzettingen, plunderingen en brandschattingen vergezeld, vielen aan de meeste steden en dorpen van het platteland van Overijssel en voornamelijk aan Ommen te beurt. In 1665 was er gestadige inlegering van krijgsvolk van de Bisschop van Munster; de twee oorlogvoerende partijen trokken steeds af en aan. Van 25 september tot 2 oktober was het gehele Munsterse leger, inclusief de bisschop ondergebracht in Ommen. Ook een jaar later werd Ommen ingenomen door het leger. De burgerij was voortdurend in onrust en moest steeds zware lasten dragen. Ernstiger nog zag er het uit in 1672, want nadat Deventer en andere steden in Overijssel al veroverd waren, zag men een grote afdeling van de krijgsmacht van Bommen Berend naar Ommen afzakken. De mannen legerden zich in bij burgers en pleegden tal van gewelddadigheden.

Ommerschans
Toen het leger optrok naar de Ommerschans om die te bezetten, troffen de Munstersen deze, zoals al eerder beschreven, verlaten aan. De Nederlandsche soldaten waren weggelopen omdat ze niet machtig genoeg waren om het geschut te bedienen om een aanval af te weren. Negen dagen lang lag het complete leger toen in en om de stad Ommen tot aan hun vertrek naar het Groningerland. De stad moest voor hun vertrek een aanzienlijke som als brandschatting of oorlogscontributie betalen. Lees verder 1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (4)

1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (3)

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de troepen van de als Bommen Berend bekende bisschop van Münster plunderend door Overijssel trokken. Als bisschop van Münster sloeg Bernhard van Galen keihard toe.

 De Ommerschans als bedelaarsgesticht ca. 1828.
Zie voor meer afbeeldingen het album “Ommerschans”.

Ook Ommen ontsprong niet de dans. De Ommerschans werd in 1670 met bastions en een wal versterkt. Wanneer in een jaar later Bommen Berend met zijn Münsterse soldaten over de grenzen dendert, wordt ook de Ommerschans, ondanks de verbeteringen, onder de voet gelopen. Dit is deel 3 over het Rampjaar 1672.

Toestand op de Ommerschans
Op 7 februari 1672 schreven de Staten van Overijsel aan die van Drenthe over de toestand op de Ommerschans, die volgens ontvangen klachten van Kapitein Rudolf van Arkel nog steeds veel te wensen overliet en uit welk schrijven blijkt dat Groningen en Friesland ondanks de gedane belofte en de daarvoor ontvangen gelden zeer weinig nog voor de schans hadden gedaan. In dit schrijven werd nogmaals dringend verzocht een hoeveelheid stro naar de schans te willen zenden, terwijl men aan Friesland een aantal „bultsacken” had gevraagd. En nu het land in een zo benarde positie verkeerde en men elkander zoveel mogelijk moest steunen, werd Drenthe dan ook onmiddellijk bereid gevonden het gedane verzoek in te willigen en werd al een week later een grote hoeveelheid stro naar de schans vervoerd.

Versterking
Doch waren daarmede de soldaten al geholpen, de schans zelve niet. Opgeworpen uit niet al te best materiaal, was zij nog nooit een vesting van betekenis gebleken en was er voortdurend reparatie noodzakelijk. Ook nu zou zij, al waren de garnizoenen versterkt geworden, tegen mogelijke aanvallen waarschijnlijk niet bestand zijn. Om dit euvel zoveel mogelijk te helpen voorkomen, werd besloten de Ommerschans in allerijl te versterken, waartoe in de eerste plaats ± 2000 palen van eiken-, berken-, elzen- of weekhout, elk 7 voet lang en ter dikte van een zware balk, nodig werden geacht. Verschillenden Drentse gemeenten werden bij resolutie van 14 Mei van dat jaar opdracht gegeven voor de levering van palen. Lees verder 1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (3)

1672 – 2022 Herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (2)

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de troepen van de als Bommen Berend bekende bisschop van Münster plunderend door Overijssel trokken.

 Christoph Bernhard Freiherr von Galen (Bernard van Galen), ook wel “Bommen Berend” genoemd.
Afbeelding: Wikipedia

Als bisschop van Münster sloeg Bernhard van Galen keihard toe. Ook Ommen ontsprong niet de dans. Dit is deel 2 over het Rampjaar 1672.

Het was in de zeventiende eeuw een periode van angst en beven door de ingelegerde soldaten. Wat aan eten op tafel kwam werd ingenomen door de vijandige soldaten. Huizen werden toegetakeld, aardappelen en groente uit tuinen geplunderd en de rogge van het land gestolen. En bij het minste en geringste verzet volgde er harde klappen van de soldaten.

Bittere armoede in Ommen
Wat waren de burgers van Ommen blij toen de Magistraat de door het Munsters krijgsvolk geëiste hoge bedrag van 2000 gulden uitbetaalde. Een zogeheten brandschatting om verdere plunderingen, treiteringen en ander wangedrag tot misschien wel het in brandsteken van de stad te voorkomen. Het opleggen van deze ‘oorlogsbelasting’ leidde echter tot bittere armoede in Ommen. Het geëiste geld had Ommen ook niet zelf, maar moest van Zwolle geleend worden.

Capitulatie Overijssel
De Munsterse bisschop Bernard van Galen verzamelde zijn troepen in Nordhorn. Ook de Keulse bevelhebber Willem van Fürstenberg bracht zijn strijdkrachten in Westfalen bijeen en viel Overijssel en de Graafschap binnen, waar de bondgenoten zich verenigden. Op 5 juni 1672 capituleerde al de Ridderschap van Overijssel. Spoedig waren tal van steden in het oosten van het land in de macht van de vijand, daarna vielen Deventer, Zwolle, Zwartsluis en Steenwijk.

Na de val van Deventer kwam een grote Munsterse troepenmacht naar Ommen afzakken. In juni 1672 trok de vijand de stad binnen en legerde zich bij de burgers. Het was een ontzettende toestand, daar de benden gewelddadigheden van allerlei aard pleegden. Het leger trok op naar de Ommerschans, maar tot verrassing werd een inmiddels verlaten Ommerschans aangetroffen. De schans werd nu bezet door de troepen onder aanvoering van de onderbevelhebber Breuninck. Terwijl het grootste gedeelte der manschappen naar Ommen terugtrok, bleef een compagnie op de schans achter, die door Ommen van het nodige moest worden voorzien. Lees verder 1672 – 2022 Herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (2)

1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (1)

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de troepen van Bommen Berend door Overijssel trokken. Als bisschop van Münster was het in het Rampjaar 1672 dat bisschop Bernhard van Galen keihard toesloeg.

 Archieffoto van de Open Monumentendag Ommen in 2018. Oude tijden van Bommen Berend, de beruchte bisschop van Münster die in de zeventiende eeuw plunderend door Overijssel trok, komen tot leven op de Ommerschans met een historisch kanon. Het circa 2.000 kilo zware wapen dateert overigens uit 1786.
Foto: Harry Woertink

Ook Ommen ontsprong niet de dans. Als verdedigingsschans speelde de Ommerschans ook een rol in de strijd. Echter, de Ommerschans voldeed bij lange na niet aan het doel waarmee zij eertijds was opgeworpen. In deze serie een terugblik. Dit is deel 1.

Redeloos, radeloos en reddeloos
Frankrijk, Engeland en de bisschop van Münster vielen in 1672 de Nederlandse Republiek binnen. In minder dan een maand tijd overliep de vijand alle tegenstand. In steden stortte de openbare orde in. Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Toch vertelt deze uitdrukking niet het hele verhaal. Te lang is 1672 herdacht als voornamelijk een ramp voor westelijk Nederland, terwijl in werkelijkheid het Rampjaar de Republiek in tweeën splitste. De provincies Holland en Zeeland bleven vrij achter de Hollandse Waterlinie; over de rest van de provincies daalde een regime neer van onderdrukking en terreur.

Ommen
De oorlogen van de bisschop van Munster, Barend van Galen, met de Staat der Verenigde Nederlanden zorgden in de meeste steden en dorpen van het platteland in Overijssel voor vele doormarsen en inlegeringen. Die gingen weer gepaard met afzettingen, plunderingen en branden door het Munsters krijgsvolk. Ook de stad Ommen kreeg met veel schade en veel onheil te maken. In 1665 was er gestadige inlegering in Ommen van krijgsvolk van de Bisschop van Munster; de twee oorlogvoerende partijen trokken steeds af en aan. Van 25 september tot 2 oktober was het gehele Munsters leger ondergebracht in Ommen. De bisschop zelf had zijn intrek op Den Hof genomen. Lees verder 1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (1)

Ommer bevrijdingsvlaggen weer te koop

Ommen – De stichting Ommen 75 jaar Vrijheid introduceerde begin dit jaar de Bevrijdingsvlag van Ommen.

 De Bevrijdingsvlag van Ommen.

Deze originele vlag, ter ere van de bevrijding en de vrijheid van de hele gemeente Ommen, is ontworpen door veteraan Bas Bosscher. De vlag wapperde tijdens het bevrijdingsweekend van 10 en 11 april bij alle scholen en gemeentelijke gebouwen. Ook particulieren werd de mogelijkheid geboden om een vlag te bestellen. Ronald Bakker van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid: “Dit was echter zo’n succes, dat we helaas niet aan alle vragen konden voldoen. Daardoor hebben we veel mensen teleur moeten stellen. We hebben toen aangekondigd met een vervolg op de actie te komen. Deze gaat binnenkort van start. Iedereen die alsnog rond 10/11 april een bevrijdingsvlag wil laten wapperen bestaat de mogelijkheid om een bevrijdingsvlag te kopen.”

Binnenkort weer te koop
De vlaggen zijn vanaf vrijdag 26 november te koop bij Molen de Lelie aan het Molenpad 7 in Ommen. Wie niet in de gelegenheid is om de vlag daar te kopen, zijn de vlaggen online te bestellen via de webshop op de site van de stichting Ommen 75 jaar Vrijheid. De kosten van de gevelvlag 100x150cm zijn €17,50

Ommer bevrijding
De stichting Ommen 75 jaar Vrijheid heeft opdracht gegeven voor het ontwerpen van een Bevrijdingsvlag voor de Gemeente Ommen. Op 10 en 11 april 1945 kwam er in Ommen een einde aan de tweede wereldoorlog, nadat de Canadese soldaten van de Manitoba Dragoons Ommen hadden bevrijd. Sindsdien leven we in vrede. Nu bijna 77 jaar geleden.

Bron: Ronald Bakker – 23 november 2021

Ommen 75 jaar Vrijheid; Eindbalans wordt blik op de toekomst.

De stichting Ommen 75 jaar vrijheid zou in deze periode de eindbalans opmaken. Maar niets is minder waar.

 Frits Welink bij het monument in Stegeren waar 2 juli 2022 de dropping wordt nagespeeld.
Foto: Ronald Bakker
Zie voor meer afbeeldingen het album “Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid”.

Natuurlijk, van de geplande activiteiten die in 2020, het jaar dat Ommen 75 jaar in vrijheid leeft, is alleen de Holocaust Memorial Day op 27 januari 2020, doorgegaan zoals we voor ogen hadden. Daarna ging alles op nul. Dat hoeven we niet uit te leggen.

Roos ter Beek, co-voorzitter van de stichting: “Achtereenvolgens moesten we constateren dat de bevrijding van de gemeente Ommen, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4/5 mei niet de invulling konden krijgen die het zo verdiend. In juli hadden we onze veteranen willen eren met een dropping in Stegeren en een groots concert van de Kapel van Bereden Wapens op de Markt. Een internationale markt in augustus ten teken van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederlands-Indië. We hadden af willen sluiten met een daverend slotakkoord in oktober op de dag dat 75 jaar geleden de VN is opgericht. Helaas. We hadden goede hoop dat we alles in 2021 in konden halen, maar ook dat bleek niet haalbaar. Vrij toegankelijke feesten en herdenkingen in openbare ruimtes zijn nog steeds niet mogelijk. Wat wel kon is in alle soberheid georganiseerd. Toch heeft de stichting Ommen 75 jaar Vrijheid wel mooie dingen gerealiseerd. Een prachtige app met alle gemeentelijke gedenkpunten. Een prachtig boekje uitgegeven: Ommen in Oorlog. Er staat een ontzettend uitgebreid lesprogramma op de website. Daarnaast heeft Vechtdal TV prachtige documentaires gemaakt. Omdat de stichting iedereen wilde betrekken en gedenkdagen niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan, is bijvoorbeeld een grootse vlaggenactie gehouden op de Ommer Bevrijdingsdagen in april 2020, en dat herhaalt op 4 dagen rond 10/11 april in 2021, nu met de eigen Ommer Bevrijdingsvlag. Ontworpen door Ommenaar en veteraan Bas Bosscher”.

2022
Maar de stichting Ommen 75 jaar vrijheid heft zichzelf nog niet op en richt haar blik vol op 2022. Want door alle afgelastingen zijn ook nieuwe initiatieven bedacht en ontwikkeld. Er komt van theatergroep de Firma nog een podcast beschikbaar over het onderduikershol in de Wolfskuil. Dat hol is nog steeds te bezichtigen. Er komen nog informatiepanelen bij plekken in de gemeente Ommen waar zich iets heeft afgespeeld. Denk aan Kamp Erika, daar waar Canadese bevrijders het leven lieten of op plekken waar vliegtuigen zijn neergestort. Lees verder Ommen 75 jaar Vrijheid; Eindbalans wordt blik op de toekomst.

Geen publiek bij Dodenherdenking

Met het leggen van kransen, bloemen en het spelen van The Last Post is 4 mei ook in Ommen stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

 Besthmenerberg, kamp Erika met burgemeester Hans Vroomen.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Dodenherdenking 2021

Wederom geen drukbezochte herdenkingen bij de monumenten. Net als vorig jaar zijn fysieke bijeenkomsten met publiek tijdens Dodenherdenking niet mogelijk. Daarom vonden de verschillende herdenkingen ’s morgens al plaats. De plechtigheden bij enkele oorlogsmonumenten zijn opgenomen en worden later uitgezonden via de lokale televisie RTV Vechtdal.

Bij het gemeentelijke oorlogsmonument bij het gemeentehuis werden kransen gelegd door burgemeester Hans Vroomen, samen met leden van het 4 mei comité. Het monument bevat de namen van 71 omgekomen burgers uit de gemeente Ommen.

Bij het monument op de Besthmenerberg dat herinnert aan gevangenenkamp Erika werden door Vroomen bloemen gelegd. Het gedenkmonument geeft weer hoe vroeger het kamp met de houten barakken er uit heeft gezien. Het gevangenenkamp Erika was van 1941 – 1945 een plek van ontberingen, pijn, vernedering, heel veel leed en moord.

In Stegeren werd een krans gelegd door wethouder Ko Scheele samen met Egbert Baarslag, een van de buurtbewoners. Hier was in de oorlogsjaren een droppingsveld van de verzetsgroep Salland. “In dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland gedragen door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking”, luidt de tekst van de plaquette op de gedenksteen.

Bron: Harry Woertink – 4 mei 2021

4 mei Dodenherdenking – gewijzigd vlagprotocol

Op dinsdag 4 mei worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ook alle burgers en militairen van Nederland die waar ook ter wereld omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperatie worden op 4 mei herdacht.

Het monument op de Besthmenerberg die herinnert aan kamp Erika.
Foto: Harry Woertink

Als gevolg van de geldende coronamaatregelen worden er in de gemeente Ommen geen herdenkingen georganiseerd waarbij publiek aanwezig kan zijn. Wel worden van de kant van de gemeente en het 4 mei comité in de loop van de dag bloemen gelegd bij diverse oorlogsmonumenten.

Vlagprotocol
Het vlagprotocol op dodenherdenking is gewijzigd. Iedereen wordt opgeroepen op dinsdag 4 mei de Nederlandse vlag de gehele dag (van zonsopgang tot zonsondergang) halfstok te hangen en om 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen.

Oorlogsmonumenten in de gemeente Ommen:

1. (album “01. Monument gemeentehuis”)
Aan de muur van het gemeentehuis bevindt zich een gebeeldhouwd herdenkingsmonument, ter herinnering aan de strijd voor de vrijheid tegen de onderdrukking in de oorlogsjaren 1940-1945. De maker van het monument is Titus Leeser. Sinds 11 april 2015 worden alle uit de gemeente Ommen omgekomen burgers herdacht met hun namen bij het bestaande oorlogsmonument. Hier staat de tekst: “Ter herinnering aan de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen” Het gaat om 71 namen van omgekomen Ommenaren, inclusief de Joodse bevolking en de Joodse leerlingen van de Internationale Quakerschool Eerde. Ook zij die omgekomen zijn in het voormalig Nederlands-Indië en Korea.

Lees verder 4 mei Dodenherdenking – gewijzigd vlagprotocol

Omgekomen twee Canadese soldaten bij bevrijding van Ommen herdacht – 6 april 1945

Vandaag, 6 april, is het 76 jaar geleden dat twee Canadese soldaten omkwamen bij de bevrijding van Ommen. Een plaquette aan de muur van een pand aan de Stationsweg 24 in Ommen houdt dit afschuwelijk moment in herinnering.

 Harry Woertink plaatst hier namens de Darde Klokke de bevrijdingsvlag (zie ook link) van Ommen bij het monument aan de Stationsweg.
Foto: Harry Woertink

Bij de plaquette zijn bloemen gelegd en is de plek gemarkeerd met de Ommer bevrijdingsvlag met daarop als schild het rode esdoornblad (‘maple leaf’), symbool voor Canada en het fakkelsymbool van het nationale comité 4 en 5 mei. De wit-blauw-gele balken in de vlag vormen de kleuren van de Ommer gemeentevlag.

6 april 1945
Tijdens de bevrijding van Ommen moesten tijdens een schermutseling met de Duitse vijand twee Canadese militairen het leven laten. Dat gebeurde op 6 april 1945, enkele dagen voordat Ommen echt werd bevrijd. Op de Stationsweg, ter hoogte van waar toen bakker Hengelaar was gevestigd, werd een Staghound door een vijandelijke Pantzerfaust getroffen, waarbij de inzittenden George Thomas Wilson en Gerald Wilfred Soanes werden gedood.

Canadese legertroepen
In het voorjaar van 1945 waren het overwegend Canadese legertroepen die na vijf jaar van onderdrukking zorgden voor de bevrijding van Noord- en Oost-Nederland. Het D-squadron maakte vrijdag 6 april 1945 gebruik van de nog intact zijnde brug in Vroomshoop en bevrijdde in de loop van de voormiddag Den Ham. Vervolgens werden de bossen onder Eerde verkend. Er werd menigmaal slag geleverd met de vijand waarbij een Staghound verloren ging. Het Regiment zette zijn operaties voort in de richting van de Vechtbrug bij Ommen. Vervolgens deed zich dan op de Stationsweg het gruwelijk drama voor waarbij de twee Canadese soldaten omkwamen. Luitenant George Thomas Wilson (24) kwam uit Winnipeg Manitoba Canada en was ten tijde van zijn overlijden getrouwd met Shelia May Wilson. De 22-jarige Trooper Gerald Wilfred Soanes werd geboren op 2 juli 1922 als zoon van Simon en Helen Soanes. Hij werkte eerst als leerling galvaniseerder bij de Hudson Bay Mijn en Smelterij in Flin Flon, Manitoba voor hij zich op 26 juni 1941 als militair meldde. De overige inzittenden van de Staghound, de schutter Trooper D. D. Montgomery, bestuurder Trooper John E. Harkins en de boordschutter en tevens tweede bestuurder Trooper H.B. Loker worden door Duitse militairen krijgsgevangen gemaakt. Bij deze aanval brandde ook hotel Paping af. De Canadezen bevrijders trekken zich dan ook enkele dagen terug, voordat op 11 april 1945 Ommen wordt bereikt. Een dag eerder werd Lemele bevrijd. Lees verder Omgekomen twee Canadese soldaten bij bevrijding van Ommen herdacht – 6 april 1945