Wetenswaardigheden uit het archief: De stuw bij Junne

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

 De stuw bij Junne.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Junne – Stuw”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de stuw bij Junne bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1913 [Map02-107]
  Aanbesteed is voor ƒ 83.700,— het maken van de onderbouw van een stuw, een woning, een doorsnijding en bijkomende werken bij Junne, gem. Ambt-Ommen. De Stuw zal drie doorstromingsopeningen verkrijgen elk van 9 m wijdte met de bodem gelegen op 2.20 m + N.A.P. De doorsnijding wordt gemaakt even beneden de stuw en wordt ongeveer 800 m lang. De breedte op de bodem is ontworpen op 16.15 m. In 1913 werd met de uitvoering nog geen aanvang gemaakt.
 • 1914 [Map02-123]
  Voor ƒ 8.610,— is onderhands aanbesteed het leveren en stellen van de ijzeren bovenbouw voor de stuw bij Junne met bijkomende werken. Dit werk is in uitvoering.
 • 1914 [Map02-124]
  In april is men bezig met de bouw van een stuw in de Vecht te Junne. Tevens zal een wachterswoning, bergplaats en loods aldaar worden gebouwd door de aannemer J. Prins van Wijngaarden te Lutten. Er wordt een telefoonlijn gelegd van het station Junne naar de in aanbouw zijnde stuw te Junne.
 • 1914 [Map09-251]
  In de herfst van 1914 wordt t.b.v. de Rijkswaterstaatsdienst van het station Junne naar de in aanbouw zijnde stuw te Junne, een diensttelefoonlijn aangelegd. Bij de in aanbouw zijnde stuw te Junne zal een wachterswoning, bergplaats en loods worden gebouwd.
 • 1915 [Map02-131]
  In december werd voor het eerst gebruik gemaakt vande stuwen te Junne en te Vilsteren (totaal heeft de Vecht nu 5 stuwen, n.l. te Vechterweerd, Vilsteren, Junne, Mariënberg en Hardenberg).
 • 29-06-1960 [Map13-044]
  Brug over de stuw in Junne. Steun van provincie en rijk nodig. Door een groot aantal ingezetenen uit de buurtschappen Stegeren en Junne, alsmede andere belanghebbenden, als doktoren, verpleegsters enz., is een verzoek tot de Raad gericht om door middel van een brug over de stuw in Junne, verbinding te verkrijgen tussen de buurtschappen Stegeren en Junne. Verschillende grondeigenaren hebben aan de andere zijde van de Vecht grond te bewerken en dit geeft veel moeilijkheden en oponthoud. Zij, die in deze buurtschappen hun werk hebben te verrichten, moeten telkens weer terug naar Ommen om de andere buurtschappen te bereiken. Economisch gezien is het ontoelaatbaar deze mogelijkheid onbenut te laten en daarom kunnen B. en W. het adres ten volle ondersteunen. Dit punt heeft geruime tijd de aandacht, maar B en W achtten het beter eerst af te wachten tot de verharding van de wegen gereed zou zijn. Nu dit het geval is hebben zij opdracht gegeven plannen te ontwerpen om de gevraagde verbinding tot stand te brengen. Dit gaat veel verder dan een plaatselijk belang, ook in verband met het tourisme, waarvoor een prachtige verkeersweg wordt ontsloten. B en W menen dat met een eenvoudige brug volstaan kan worden en zijn overtuigd dat de raad alles in het werk zal stellen deze verkeersoplossing te bevorderen. De tolheffing is uit de tijd en B en W zouden deze niet gaarne weder invoeren. Zij zijn evenwel overtuigd, dat men voor deze inkorting van de verkeersverbinding gaarne een, tolgeld zou betalen. Zij willen hiermede aantonen van hoe groot belang deze verbinding is, zowel voor de ingezetenen, als ook voor hen, die regelmatig de buurtschappen Junne en Stegeren moeten bezoeken. Wanneer ergens van economische voordelen kan worden gesproken, dan is dit hier het geval. Vooruitlopende op het toesluit van de raad hebben B en W reeds opdracht gegeven een plan op te maken, in het vertrouwen dat de raad hieraan gaarne goedkeuring zal hechten. Zij verwachten echter niet dat de uitvoering van het plan in 1960 zal plaats hebben. Daarvoor moet met teveel instanties contact opgenomen worden.
 • 1964 [Map12-194]
  Op 5 mei 1964 verleent het Rijk aan de gemeente Ommen vergunning tot het maken en behouden van een brug over de stuw te Junne alsmede het aanleggen van de weg Junne-Stegeren. Op 26 mei 1966 besluit de raad over te gaan tot onderhandse aanbesteding en gunning van deze werken. Op 3 november 1966 is de weg klaar. Op 25 november 1966 is de brug over de stuw te Junne klaar op het afschilderen na dat in het voorjaar 1967 geschiedt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s