Staatssecretaris Roolvink Opent Centrale Werkplaats te Ommen

Vreugdevolle arbeid voor 22.000 Nederlanders.

In tegenwoordigheid van de Commissaris der Koningin, Ir. Ridder de Van der Schueren, de burgemeesters van Dalfsen, Avereest, Hardenberg, Nieuwleusen, Den Ham en Ommen, heeft staatssecretaris Roolvink, maandagmorgen de nieuwe Centrale Werkplaats geopend, waar momenteel 160 mannen en trouwen werkzaam zijn.

De burgemeester van Ommen, mr. C. P. van Reeuwijk, sprak als voorzitter der Stichting C.W., een kort openingswoord, waarin hij o.m. naar voren bracht, dat reeds in 1949 te Ommen begonnen werd met de aanleg van kruidentuinen. Op instigatie en onder leiding van de heer H. A. L. Lambregts, thans directeur der C.W. te Zwolle, werd de eerste C.W. geopend in een kleine loods, waar nauwelijks twintig mensen in konden werken. Door samenwerking met de gemeenten Avereest, Den Ham, Dalfsen en Nieuwleusen kon in 1955 tot vorming der Stichting worden overgegaan. Zo werd het een streekwerkplaats. In principe besloot men geen enkele aanvrage om plaatsing af te wijzen. Dit had tot gevolg dat het aantal tewerkgestelden groeide en uitbreiding van werkruimte niet uit kon blijven.

Oppervlakte van 1200 m2
Onder architectuur van ir. Meyerink kwam dit nieuwe gebouw, dat een oppervlakte heeft van 1200 m2, tot stand. Dit alles was mogelijk dank zij mede, de welwillende houding van de gemeenteraad te Ommen, welke zonder veel vragen, steeds de voorgestelde kredieten beschikbaar stelde. Een extra compliment kreeg directeur J. Graver, voor het door hem gevoerde beleid. Getracht wordt, evenals in het vrije bedrijf, een sluitende exploitatierekening te krijgen. In afwachting hiervan, vroeg spreker de rijksoverheid om clementie te betrachten. Tot slot memoreerde spreker de goede geest bij de tewerkgestelden, ook toen er nog in een kleine ruimte moest worden gewerkt.

MENS HEEFT RECHT OP ARBEID
Staatssecretaris Roolvink begon met op te merken, dat we thans leven in de eeuw van sociale zekerheid. Sinds de bevrijding van ons land kunnen we ons in een volle werktijd verheugen. Dit is des te schrijnender voor degenen die geen plaats in het vrije bedrijfsleven konden vinden. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar is een internationaal vraagstuk. Zo werd door de Ver. Naties op 10 dec. 1948 vastgesteld, dat elk mens recht heeft op vrijwillig te aanvaarden arbeid en dat de overheid tot taak heeft, arbeidsmogelijkheid te scheppen, ook voor moeilijk plaatsbare personen. Daarom werd in 1950 begonnen met de oprichting van Centrale Werkplaatsen, waarin thans 22.000 personen werkzaam zijn. Daarom moeten de posten op de begroting voor dit werk dankbaar worden aanvaard. Bij de waardering van de arbeid, moeten wij allereerst de mens zien, aldus spr., geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Het fundamentele recht op arbeid hoort bij het wezen van de mens. Daarom dient de overheid mee te werken aan het scheppen van arbeid. Dat het hier niet alleen een zaak van materiële aard is, lichtte spreker toe met een geval uit de praktijk, waarin een geplaatste vertelde, dank zij de C.W. weer zijn plaats in het gezin gevonden te hebben. De C.W.’s zijn geen liefdadige instellingen al zullen wij sociale aspecten hierbij in overweging dienen te nemen. Er zal efficiënter gewerkt moeten worden, zodat men met hetzelfde geld meer kan doen. De bevolking en bedrijven moeten deze zaak steunen. Doel moet blijven de werknemers door te laten stromen naar de vrije bedrijven. Uit Ommen werden 17 vast en 7 los in het vrije bedrijf geplaatst. In het land bedraagt dit percentage 25 tot 30 procent. De geplaatsten wenste spreker geluk met deze mooie werkplaats en gaf de verzekering dat de overheid meeleeft en zal trachten hun een zo volwaardig mogelijke plaats te geven. Spr. wees tenslotte op de ontzaglijk moeilijke taak van de directeur met zijn staf en hoopte dat zij dezen met liefde en ijver zullen voortzetten. Hiermede verklaarde staatssecretaris Roolvink de C.W. officieel geopend.

STAPJE VERDER
Vervolgens bood de Commissaris der Koningin zijn gelukwensen aan, die opmerkte, dat het vaststellen van ’t recht op arbeid eenvoudig is, maar dat het aankomt op de doorvoering. Spr. wees in dit verband op de provinciale federatie, waaruit overduidelijk blijkt, dat de provincie volgaarne aan dit mooie werk medewerking verleent. Met de opening van deze Centrale Werkplaats zijn we weer een stapje verder. Het politieke leven van ministers en staatssecretarissen is vaak kort, spr. hoopte dat het de heer Roolvink gegeven zal zijn, de ring te sluiten van de nog op stapel staande werkplaatsen. Mr. C. P. van Reeuwijk bood de staatssecretaris een op de werkplaats vervaardigd houten popje aan met de spreuk ,,’t Giet oe goed bi’j al wa je doet!” en mevr. Roolvink twee uit hout gesneden hertjes. Hierna bestond gelegenheid om de werkplaats te bezichtigen. De werkzaamheden die hier verricht worden zijn zeer uiteenlopend. Zo worden hier kanaalzoekers voor televisie-toestellen gemaakt, weer een ander bedrijf laat schakelarmbanden voor polshorloges vervaardigen. Aan enkele lange tafels werden b.v. circulaires in een catalogus van een groot postorderbedrijf gestoken, weer een andere ploeg trekt koordjes door plastic-zakken.

KANTINE VOOR 200 PERSONEN
Noemen wij verder houtsnijwerk, het vervaardigen van roomkloppers en het mooie breiwerk op de vrouwenafdeling. Architect Meyerink heeft een grote werkplaats ontworpen, waar van beide zijden het daglicht binnenvalt, zodat de mensen er met plezier werken. Bijzonder aantrekkelijk is de gezellige kantine, waarin zeker 200 personen ondergebracht kunnen worden. Na de rondgang verzamelde het gezelschap zich wederom in de kantine waar nog gelukwensen werden aangeboden door de voorzitter der provinciale federatie, de heer De Pré en namens de aangesloten gemeenten door burgemeester G. Bramer van Den Ham. Directeur J. Graver bracht dank aan alle sprekers, het stichtingsbestuur, in het bijzonder mr. C. P. van Reeuwijk, hoofden van sociale diensten, geestelijkheid, maatschappelijke werksters en vooral ook aan de werknemers, want zonder hun goede wil gaat het niet. Ter gelegenheid van deze officiële opening kregen alle werknemers met hun dames een gezellige middag aangeboden. ’s Avonds kregen stadgenoten gelegenheid de C.W. te bezichtigen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt.

Bron: Krantenknipsel uit het archief van Jan Lucas – 27 mei 1960

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s