Centrale werkplaats te Ommen officieel geopend

Minder valide arbeidskrachten beleven weer arbeidsvreugde.

Maandagmorgen vond in hotel Paping te Ommen door burgemeester mr C P. van Reeuwtjk de officiële opening plaats van de Centrale Werkplaats. Na een speciaal woord van welkom tot de vertegenwoordiger van de mi­nister van Sociale Zaken, mr J. van Doorn, merkte de burgervader op, dat het hier niet betrof de opening van een groot gebouw, maar van een ui­terst bescheiden werkplaats.

Het is goed, aldus spr., even stil te staan bij de gedachte, die aan deze werkplaats ten grondslag ligt, namelijk het ver­lenen van hulp en bijstand aan mensen in nood, die om een of andere re­den niet in het gewone arbeidsproces opgenomen kunnen worden. In deze werkplaats staat met recht de mens als mens in het middelpunt van de belangstelling. Zulks in tegenstelling met hef bedrijfsleven, waar de mens door de ver doorgevoerde mechanisatie op het tweede plan dreigt te ge­raken.

In de Centrale Werkplaats krijgen de mensen gelegenheid zich weer bij het normale arbeidsleven aan te passen, aldus burgemeester Van Reeuwijk, wanneer dit in een bepaald geval niet mogelijk is, heeft de betrokkene toch het voor­recht werk te kunnen verrichten en deel te hebben aan de arbeids­vreugde. Dit laatste is een van de belangrijk­ste levensvoorwaarden. Het doet mij genoe­gen, zo zei de burger­meester, dat deze ge­dachte en dit sociale ge­voel ook door de Raad onzer gemeente wordt uitgedragen. Reeds ja­ren wordt op dit terrein gewerkt. Begonnen werd met objecten in Het Laar, later werd dit uit­gebreid met de kruidenteelt. Deze proefvelden werden thans opgehe­ven. In dit verband breng ik een speciaal woord van dank aan wethou­der Seinen, die aan dit werk grote aandacht heeft besteed, zo zei spr. Naast deze objecten werd ook gewerkt aan de sortering van oude materialen en lompen en de aanleg van fietspaden.

DE OPRICHTING

Eind April werd tot oprichting van de Cen­trale Werkplaats beslo­ten. De heer W. Zoet, adj. consulent voor so­ciale bijstand, moge ik wel bijzonder danken voor zijn steun. Het ge­meentebestuur was zo gelukkig een houten ga­rage te kunnen aanko­pen, terwijl ook be­schikt kon worden over een bergplaats van de voormalige kruidenteelt.

De Raad stond spontaan een crediet toe van f 10.000.– voor de plaatsing en inrichting.
Het gebouw werd met behulp van tewerkgestelden opgezet en ingericht. Hangende deze werkzaamheden waren reeds twee arbeiders gehuisvest in de gemeente-werkplaats aan de markt, met twee objecten nl. het slopen van oude GEB-kabels en het maken van pannetjes naar het model van de ijze­ren kookpot, die vroeger in de veenderijen werd gebruikt. Gelijktijdig werd begonnen met de oprichting van een z.g. „brokkenhuis” onder leiding van de maatschappelijk werkster, mej. De Boer. In voorbereiding of uitvoering zijn de volgende objecten: souvenirs maken van kunst­hars, tegels voor fietspaden, montage van stoelen, vogelkastjes, voederhuis­jes voorvogels, houten beeldjes snijden voor antieke klokken, kalenders maken, speeltuinmateriaal, verwer­king van brandhout, tapijtknoopwerk, e.d.

Een vaste leider is op korte termijn niet beschikbaar; gelukkig werd de directeur van het plaatselijke arbeids­bureau, de heer H. A. L. Lambregts, bereid gevonden zich hiermede te be­lasten, waarvoor we hem zeer dank­baar zijn, aldus spr. Na deze inleiding verklaarde burge­meester Van Reeuwijk de Centrale Werkplaats voor geopend. Mr J. van Doorn wenste het ge­meentebestuur namens de minister van harte geluk met deze werkplaats, die precies in de geest is van de door het departement, gegeven richtlijnen. ‘ De heer J. Kramer, voorzitter van de contactcommissie Maatschappelijke Zorg, zei dat met de oprichting een lang gekoesterde wens der commissie in vervulling is gegaan. Spr. was blij hiervoor in het openbaar zijn dank te kunnen uiten.

EENVOUDIG MAAR PRACTISCH

Hierna begaf het gezelschap zich naar de Centrale Werkplaats die vlak bij het spoorstation gelegen is. Het is een eenvoudig houten gebouw, waar­in men moet woekeren met de ruimte. Bij gunstig weer werkt men ook buiten. Dank zij de goede, leiding en teamgeest werden hier in korte tijd opmerkelijke resultaten bereikt. Opvallend is b.v. het houtsnijwerk dat hier vervaardigd wordt en de kleine loden sierpotten, die als souvenirs verkocht worden. Er werken momenteel nog slechts een tiental personen, maar het ligt in de bedoeling dit aantal uit te breiden tot 30 of 40. Daarom zal er straks een groter gebouw moeten komen.

Men rekent hierbij op de steun van het rijk en de omliggende gemeenten. Bespre­kingen hierover zijn reeds gaande. Prettig is te kunnen constateren, dat de mensen die hier werken zelf enthousiast zijn en de hun opgedragen taken met animo verrichten. Dank zij de goede samenwerking tussen ge­meentebestuur en de hiervoor in aan­merking komende instanties, zijn deze mensen op een speciale wijze weer ingeschakeld bij het arbeidsproces.

Bron: Krantenknipsel uit het archief Jan Lucas – 08 juli 1954

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s