School de Boslust (2)

OudOmmen meent met de publicaties van de foto’s/afbeeldingen geen auteursrechten te schenden. Bent u van mening dat dit voor bepaalde foto(‘s)/afbeelding(en) wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie om persoonlijke redenen, meldt dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen de betreffende foto(‘s)/afbeelding(en) verwijderen van de site.


Klik op een foto voor een grotere afbeelding en blader vervolgens door de foto’s met de
Gebruik het driehoekje tussen de pijltjestoetsen op de afbeelding voor een slideshow (diavoorstelling / diapresentatie)
Druk op toets “Esc” of klik met de muis om terug te keren


 50 jaar Boslust, 1958 – 2008, deel 2
[salbumphotos=149,200,4,y,y,picasa_order,center]

De leerlingen
De eerste leerling
De namen van de eerste leerlingen zijn hiervoor al genoemd. Als leerling no. 1 op de inschrijflijst staat Roelie Kwant. Tot het 25-jarig jubileum van 1983 werden 173 leerlingen ingeschreven. In de periode van 1983 tot heden zullen dit er ongeveer 300 zijn geweest. Dit betekent dat in totaliteit 473 leerlingen de Boslust hebben bezocht t/m het jubileumjaar 2008.
Bovengenoemde aantallen zijn niet exact aan te geven, daar de administratie hierover niet volledig meer is.
Elke nieuwe leerling wordt d.m.v. een pasfoto in een fotolijst opgenomen. Deze fotolijst siert tot op heden nog steeds een wand in één van de gangen van het schoolgebouw.
Waar komen zij vandaan ?
De leerlingen kwamen en komen uit een groot gebied rondom Ommen. Vanuit de gemeenten Zwolle, Hardenberg, Dalfsen, Zwolle,Twenterand (Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham), Hellendoorn, Rijsen en uiteraard Ommen komen de leerlingen nu met aangepast vervoer naar de Jhr. Repelaerlaan. Wij kunnen stellen dat bijna alle leerlingen met enthousiasme uitzien naar het einde van een vakantie om dan weer naar de school te kunnen gaan.
De meeste leerlingen kwamen in de beginjaren direct vanuit huis naar school. Een enkele leerling had op de kleuterschool gezeten. In 1972 werd er in Ommen een kinderdagverblijf geopend, het huidige EJK De Elzenhoek. Dit betekende dat kinderen jonger dan 6 jaar deskundige begeleiding kregen op het KDV en op latere leeftijd naar school gingen. Veel leerlingen hadden en hebben dan ook een voorgeschiedenis vanuit dit KDV. Instroming van de leerling vond ook plaats vanuit de toenmalige MLK-scholen (huidige SBO-scholen).
Hoe komt men naar school ?
De leerlingen komen nu met aangepast vervoer naar school, in de beginjaren was dit nog met het openbaar vervoer. Toen in 1970 de vrije woensdagmiddag werd ingevoerd, moest eerst bekeken worden of dit geen problemen opleverde met de vertrektijden van bus en trein. Na schooltijd stonden de leerlingen in rijtjes en later in groepjes om met het juiste vervoer weer naar huis te gaan. In de ochtend waren de ouders verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun zoon/dochter op tijd in de bus zat. Sommige ouders moesten in de eerste jaren hun zoon/dochter zelf naar een bushalte brengen. Dat was voor velen een hele opgave. Wim Bosboom fietste elke dag van Hulsen naar Hellendoorn en stapte daar op de bus. Al lag er nog een pak sneeuw van 50 cm,
Wim was er ! Dit lukte hém wel, maar niet elke leerling was zo zelfstandig.
Voor de begeleiding van het komen naar school en het gaan naar huis waren ouders en personeel van de school verantwoordelijk. Langzamerhand werd het openbaar vervoer vervangen door het aangepast vervoer. In de eerste jaren moest hiervoor door ouders nog een forse eigen bijdrage worden betaald. In 1975 kwam hieraan echter een eind en werd besloten dat het vervoer naar een school voor ZMLK gratis is voor ouders. Een situatie die tot op heden, gelukkig, nog steeds zo is.
Wie wel/wie niet ?
De school is bestemd voor leerlingen vanaf 4 jaar tot 20 jaar. In de eerste jaren was de leeftijd waarop leerlingen de school binnen kwamen ouder dan de huidige leeftijd van instroom. Dit werd mede veroorzaakt door de toenmalige toelatingseisen (oude eisen)
Verantwoordelijk voor toelating tot het onderwijs op de Boslust was tot 2003 de Commissie van Onderzoek. Deze commissie, bestaande uit directeur, psycholoog, maatschappelijk werker en schoolarts namen een besluit om een leerling wel of niet toe te laten tot de school.
Zo lezen wij in toelatingscriteria het volgende:

“Het kind moet zindelijk zijn, hij/zij moet zelfstandig kunnen eten en drinken, aan- en uitkleden moet het kind in beginsel kunnen, aanspreekbaar zijn op afstand, er moet sprake zijn van leerbaarheid in spel en handvaardigheid, sociaal contact moet mogelijk zijn, hij/zij moet enige aandacht kunnen geven aan instructie.”

Het was aan deze commissie de taak om telkens de vraag te kunnen beantwoorden of de school dat kind kon helpen en hij/zij gebaat was bij het onderwijs op de Boslust.
In deze toelating kwam in 2003 een grote verandering. Na invoering van de Wet op de Expertise Centra kwam er een onafhankelijke Commissie van Indicatie. Deze CvI heeft de taak om op basis van objectieve criteria te besluiten of een leerling aangewezen is op een school zoals de Boslust of tot een andere vorm van onderwijs behoort. Met deze nieuwe wijze van indicatie beoogde het Ministerie van OC&W dat de criteria van toelating van kinderen voor een ZMLK-school uniform zouden zijn, d.w.z. dezelfde criteria op een school in Ommen in vergelijking tot een zelfde soort school in Maastricht. De Boslust gaat vanaf deze datum ook vallen onder het zgn. cluster 3- onderwijs, d.w.z onderwijs aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Ambulante begeleiding
Met de Wet op de Expertise Centra (2003) komt er ook een nieuw onderdeel in het onderwijsaanbod vanuit de Boslust. Het wordt vanaf deze datum mogelijk om kinderen met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs te houden en via de school voor speciaal onderwijs ambulante begeleiding aan te vragen. In de volksmond wordt dit het “Rugzakje” genoemd. Ook hierin heeft de school zich in een snel tempo ontwikkeld. Begonnen met acht leerlingen in de ambulante begeleiding, zijn er momenteel ongeveer 30 leerlingen die in het BAO, SBO en VO begeleid worden door één van de ambulant begeleiders van de school.
SO/VSO
Vanaf de beginjaren is de school bestemd voor leerlingen in de leeftijd vanaf 6jr. (nu 4 jr.) tot 20 jaar. De leerlingen werden ingedeeld op leeftijd over de diverse groepen. In de eindgroepen van de school werd nog een verdeling gemaakt tussen een eindgroep jongens en eindgroep meisjes. Uiteraard was het aanbod van onderwijs voor de jongens m.n. gericht op technieken. De meisjes gingen werken met allerlei huishoudelijke activiteiten. In 1989 was het mogelijk om via het Ministerie van OC&W een VSO-afdeling aan de school aan te vragen. De toenmalige directeur, de heer E. Sytsma, heeft dat vervolgens aangevraagd. Met deze aanvraag was het tevens mogelijk twee praktijklokalen in te richten. Te weten één lokaal met een keuken voor het vak “huishoudkunde” en een lokaal voor het vak “houtbewerking.”
De splitsing jongens/meisjes bleef nog een tijd, maar geleidelijk kwam de emancipatie- gedachte ook de school binnen. Ook de jongens moesten leren koken en de meisjes moesten leren wat het is om een hamer en spijker te hanteren. Een situatie die tot op heden nog steeds geldt.
Aantallen
Vanaf de start met 10 leerlingen naar het huidige aantal leerlingen van bijna 150 is een hele groei. Deze groei heeft zich geleidelijk over de vijftig jaar Boslust uitgesmeerd, waarbij in de jaren vanaf 1999 er een forse groei heeft plaatsgevonden. Stond de teller van 1999 nog onder de honderd, na dit jaartal klom het leerlingaantal geleidelijk naar het huidige aantal van honderd-negenen-veertig. (149) Deze leerlingen zitten nu verspreid over zeven SO-groepen en negen VSO-groepen.
-> Naar deel 3
<- Terug naar deel 1

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s