Ommen, stad sinds 1248 met vesten omringd

Ommen aan de rivier de Vecht, over welke hier eene fraaije brug ligt. Deze plaats, die in 1227 de verzamelplaats was der bisschoppelijke hulpbenden, die welhaast eenen ellendige dood te Ane vonden, was in 1228 insgelijks het hoofdkwartier van bisschop Willebrand van Oldenburg.

Het kasteel te Eerde

Zij werd in 1248 door bisschop Otto III tot eene stad verheven. Waarschijnlijk werd het ten zelfden tijde met vesten omringd, want toen de eigenaars der kasteelen Rechteren en Voorst in het jaar 1330 Ommen in brand staken, trokken zij niet af voor zij de vesten hadden afgeworpen”, zo luidt de typering voor Ommen in de uitgave “Beschrijving der Nederlanden” uitgegeven in 1841 door J.H.Laarman uit Amsterdam.

De beschrijving over Ommen vervolgt: “In 1379 leed de stad in omtrek veel door Evert van Essen, bezitter van het kasteel te Eerde, doch deze werd hiervoor eerlang door den bisschop op het geduchtste gestraft. In 1542 werd het door Rudolf van Münster gebrandschat en daar de vestingen door bisschop Philips in 1518 geslecht waren, wierpen zich in het jaar 1622 de 800 of 900 Spanjaarden, die zich hier gelegerd hadden, in de kerk, met oogmerk om zich van dezelve te bedienen tegen de staatschen, die hen te gemoet trokken. Deze kerk werd kort daarna eene prooi der vlammen, toen het geheele stadje door eenen geweldigen brand groote schade leed. Het meerendeel der burgers, 2,900 in getal, geneert zich van den landbouw, de fabrijken en eenige handwerken, waaronder vooral vroeger het knoopmaken moet gerekend worden. In Augustus wordt in dit stadje de jaarmarkt gehouden, die hier den naam van Ommer Bissing draagt, en van alle plaatsen in den omtrek eenen groten toeloop heeft.

Ommerschans
De gemeente Ambt-Ommen bevattende in de gehuchten Lemele, Arriën, Varsen, Gíethmen, Junne, Stegeren, Eerde met een merkwaardig kasteel van denzelfden naam, Vilsteren met eene R. K. kerk, en Archum als ook de Ommerschans, en in de daarbij gelegene kolonie der maatschappij van weldadigheid 2,100 inwoners. De kolonie aan de Ommerschans bestaat uit een gesticht voor bedelaars, eene strafkolonie, ter beteugeling van hen, die de algemeene rust en orde verstoren, en eenige hoeven voor vrije kolonisten. Het is verbazend, welke aanwinsten hier op den vroeger zoo geheel verlatenen grond verkregen zijn. De landbouw staat er op eenen vrij hoogen trap, zoo zelfs, dat de menigvuldige lanen, de digte heggen en de rijke moestuinen met overvloed van groente, voor geene andere in de vruchtbaarste gedeelten des lands behoeven onder te doen. De kinderen gaan tweemaal daags ter school; des avonds moeten niet alleen de lieden, die des daags op de akkers werkzaam zijn, maar ook de volwassenen deel aan het schoolonderrigt nemen, met dien verstande, dat op den eenen dag de mannen, en op den anderen de vrouwen zich te dien einde vereenigen.

Lees verder Ommen, stad sinds 1248 met vesten omringd

De Lemelerberg wordt weer zichtbaar (3 slot)

Landschap Overijssel is (voorlopig) klaar met het grootschalige natuurherstel op de Lemelerberg.

1909. De grote steen op de Lemelerberg in een heidelandschap.
Zie voor meer afbeeldingen het fotoalbum Lemelerberg

Resultaat is dat er op de berg weer vergezichten en doorkijkjes zijn ontstaan. De natuur herstelt zich, jonge heide ontkiemt en bloeit alweer. Park 1813 kon worden door ontwikkeld en een prehistorie dorpcomplex is bewaard.

Biodiversiteit

Het terugbrengen van de biodiversiteit op de Lemelerberg zorgde voor de nodige commotie. Een bos dat in 60 jaar is gegroeid verdween in korte tijd. Echter, zou dat niet gebeurd zijn dan was het oorspronkelijk heidelandschap als natuurtype verloren gegaan en ook alle flora en fauna die dat heidelandschap nodig hebben, zo wordt gesteld.

Celtic Fields

Landschap Overijssel zet zich in voor bescherming en behoud van natuur én erfgoed. Bij de Lemelerberg is voorts sprake van behoud van cultuurhistorie. Aan de westkant van de Lemelerberg ligt een dorpscomplex uit de prehistorische IJzertijd. Deze is ontdekt aan de hand van een hoogtekaart. De hoogtekaart bestaat pas sinds 2005 bestaat en in de jaren daarna is dit prehistorie dorpscomplex voor het eerst door een amateurhistoricus ontdekt.

Lees verder De Lemelerberg wordt weer zichtbaar (3 slot)

Hanzestad Ommen

Ommen behoorde vroeger tot één van de Hanzesteden.

Sinds dit jaar vaart er weer een zomp op de Vecht in Ommen: ‘Hanzestad Ommen’

Moeilijk te begrijpen omdat Ommen geen historische haven bezit of mooie koopmanshuizen met trapgeveltjes. Pakhuizen aan de Vecht zijn er evenmin te vinden. Ook de Ommer geschiedenis verhaalt weinig over de Hanze-periode. Het lidmaatschap van het Hanzeverbond had de stad Ommen uitsluitend te danken aan haar strategische ligging aan de Vecht, indertijd een belangrijk vaarwater voor transport van bijvoorbeeld Bentheimer zandsteen uit het Duitse achterland.

Lees verder Hanzestad Ommen

Festiviteiten rond viering Ommen 775 jaar stadsrechten van start

Met een lekker ontbijtje voor belangstellenden is zaterdagmorgen, 13 mei 2023, de aftrap verricht van viering van Ommen 775 jaar stadsrechten.

De dag beginnen met een lekker ontbijtje op het marktplein.
Zie voor meer afbeeldingen het album: “2023 – 775 jaar stadsrechten” en het sub-album “13 mei – Ontdek Ommen (775 jaar stad)

Onder luifels en aan de tafels was het lekker toeven aan de Markt waar het culinair evenement zich afspeelde. Wie dat wilde kon eerst meedoen een “ochtendgymnastiek” aan de boorden van de Vecht. Ook burgemeester Hans Vroomen en zijn vrouw waren van de partij.

Lees verder Festiviteiten rond viering Ommen 775 jaar stadsrechten van start

Station Ommen. De trein heeft Ommen op de kaart gezet (2)

De trein komt al 120 jaar naar Ommen en vervoert iedereen die naar werk, school of naar andere bestemmingen op weg is. Door de trein kreeg het stadje aan de Vecht meer bekendheid.

2023. Het stationsgebouw in Ommen met ‘Spoor 7’, ervoor het Toeristisch Overstappunt als vertrekpunt voor vele wandel- en fietsroutes in de omgeving.
Zie voor meer afbeeldingen het album: 2023 – Station Ommen 120 jaar

Gemeentelijk monument

1901 werd begonnen me de aanleg van de spoorverbinding Zwolle-Ommen. Nadat in 1903 de lijn tot Ommen in gebruik werd genomen volgde in 1905 de doortrekking van de lijn richting Mariënberg tot Stadskanaal. Spoorlijn en stationsgebouw in Ommen zijn geopend op 15 januari 1903.

Lees verder Station Ommen. De trein heeft Ommen op de kaart gezet (2)

De trein brengt al 120 jaar lang toeristen naar Ommen (1)

Het station in Ommen en de spoorlijn Zwolle – Ommen bestaan dit jaar 120 jaar.

1928. Station Ommen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de spoorlijn.
Zie voor meer afbeeldingen het album: Spoorwegen

Toeristen

De trein brengt al evenzo lang toeristen naar Ommen. In het begin van de vorige eeuw stopte voor het eerst een (stoom)trein in Ommen. Het was het begin van de eerste toeristenstroom naar Ommen. Ander vervoer als de trein was er toen bijna niet. De eerste padvinders kwamen vroeger met de trein naar Ommen. Daarnaast brachten de treinen in de dertiger jaren duizenden mensen van uit de hele wereld naar Ommen voor de jaarlijkse Sterkampen met Krishnamurti op de Besthmenerberg.

Lees verder De trein brengt al 120 jaar lang toeristen naar Ommen (1)

Onderzoek wijst uit: geen roof van Joods huizenbezit in Ommen

Er is door de gemeente Ommen geen Joods vastgoed onteigend.

Een fotocollage van het aanbieden van het rapport Joods Vastgoed in zalencomplex De Kern.

Ook zijn er geen stappen gezet om tot aankoop over te gaan. Indirecte aankoop al dan niet via een tussenhandelaar wordt op basis van het onderzoek ook uitgesloten. Tot die conclusies komt een onderzoeksteam van het Radboud Universiteit Nijmegen die onderzoek heeft gedaan naar de rol van de gemeente Ommen over Joods vastgoed in- en na de oorlog.

Lees verder Onderzoek wijst uit: geen roof van Joods huizenbezit in Ommen

Meest bekende Ommer raadslid Gerrit de Jonge stopt  

Gerrit de Jonge stopt op 25 mei 2023 als lid van de gemeenteraad van Ommen, waar hij sinds 3 maart 2010 deel van uitmaakt.

Gerrit de Jonge stopt als raadslid van de gemeente Ommen

Door een ongeneeslijke kanker is het voor De Jonge onmogelijk zich verder in te zetten voor de inwoners van Ommen. Voor zijn 13 jaar raadswerk biedt zijn partij, de VOV, hem op 26 mei een afscheidsreceptie aan.

Hart voor Ommen

De Jonge (67) is een bekend figuur in de samenleving met een hart voor Ommen. Hard werkend ook en staat als volksvertegenwoordiger graag tussen het volk. Als een gedreven en bevlogen politicus laat De Jonge overal zijn gezicht zien en is voor iedereen aanspreekbaar, luistert naar de inwoners, sociaal betrokken en komt beloften na, kortom een man van- en voor het volk.

Voor de inwoners

Als politicus gaf De Jonge kleur aan de gemeenteraad. Gepokt en gemazeld als het gaat om zijn enorme dossierkennis, maar ook een luis in de pels. Menig kronkel wist de politicus boven tafel te krijgen, wat hem misschien niet altijd in dank werd afgenomen. Echter, Gerrit de Jonge had als volksvertegenwoordiger hiermee slechts één doel voor ogen: er zijn voor de inwoners van Ommen.

Lees verder Meest bekende Ommer raadslid Gerrit de Jonge stopt  

Ontbijt en meer Ommen 775 jaar stadsrechten

Op zaterdag, 13 mei, beginnen de festiviteiten van de viering Ommen 775 jaar stadsrechten met een ontbijt. Verder kan een keus gemaakt worden uit een stadswandeling, fietsroute of autopuzzeltocht.

Dit ontbijt wordt verzorgd door de bakkers van Ommen. Vooraf aanmelden is nodig, dat kan bij Sis en Bro Bakery of bij Bakkerij Van der Most.

Lees verder Ontbijt en meer Ommen 775 jaar stadsrechten

Onderzoek Ommen naar Joods vastgoed in- en na de Tweede Wereldoorlog

OMMEN – Wat was de rol van de gemeente Ommen rondom het Joods vastgoed in en na de oorlog?

April 1945. Na het springen van de brug bij de bevrijding van Ommen een zware beschadiging van het gemeentehuis (met torentje), garage Hurink en het woonhuis annex slagerij van de joodse familie Vomberg aan de Vechtstraat.

Deze vraag wordt beantwoord door een onderzoeksteam van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hun bevindingen zijn vastgelegd in een rapport dat op woensdag 10 mei 2023 om 20.00 uur wordt aangeboden aan burgemeester Hans Vroomen in zalencomplex De Kern aan de Bouwstraat 23 in Ommen.

Pointer

Duizenden Joden die de concentratiekampen overleefden mochten na de oorlog niet meer in hun eigen huis gaan wonen. Er blijken dan al andere mensen in die huizen te wonen. Joden worden weggestuurd en krijgen op de koop toe ook nog een fikse belastingaanslag over de jaren dat men gevangen gezeten heeft. Dit klinkt onmenselijk, maar het overkwam honderden Joodse medelanders in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoeksplatform Pointer van KRO/NCRV bracht twee jaar geleden meerdere locaties in beeld.

Afgepakt door Duitse bezetter

Wat gebeurde er met duizenden huizen van Joodse gezinnen die op transport werden gezet? Meer dan zevenduizend panden en percelen zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter afgepakt van Joodse eigenaren en voor een prikkie verkocht aan profiteurs.

Lees verder Onderzoek Ommen naar Joods vastgoed in- en na de Tweede Wereldoorlog