VVV Ommen wijst toeristen de weg

Vanaf aanstaande Pasen heeft Ommen weer een toeristisch informatiepunt.

 In 1958 opent burgemeester mr C.P. van Reeuwijk het nieuwe VVV-kantoor aan de Kerkstraat.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “VVV – Ommen

Het Historisch Museum in molen Den Oordt geeft onderdak aan het door de gemeente Ommen genomen initiatief om toeristen in goede banen te leiden. Eerder was in Ommen dit in handen van de plaatselijke afdeling van het VVV (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer), maar deze organisatie is in Ommen niet meer actief. Dit verhaal gaat even terug in de tijd.

Ommen hèt kampeercentrum van Overijssel
In Ommen werd in 1905 een afdeling van de VVV opgericht. Vanuit de slagerij van Gompel de Levie aan de Brugstraat werd informatie verstrekt. In de vijftiger jaren opent de VVV een informatie-kiosk in een theehuisje aan de Voorbrug. Als er ruimte vrijkomt in het oude postkantoor aan de Kruisstraat wordt dat het onderkomen van de VVV. In 1956 is Ommen met 92.558 overnachtingen van kampeerders nog steeds hèt kampeercentrum is van de provincie. Daarnaast waren er 8983 overnachtingen in hotels en 10.499 in pensions. De verblijfsduur toen kwam uit op ruim vijf en een halve dag. Het werk van de VVV neemt dan ook steeds in grotere omvang aan.

Meer ruimte nodig
Op het kleine kantoor aan de Kruisstraat kan men zich niet meer wenden of keren. Al maandenlang wordt omgekeken naar grotere kantoorruimte. Daarom wordt bij het gemeenbestuur een plan ingediend voor de bouw van een behoorlijk huisje bij de Markt. Met grote voortvarendheid neemt de gemeente dit plan ter hand. Maar wat uit de bus komt is eigenlijk een soort kiosk op de Markt met daarnaast een wachtlokaal voor buspassagiers. Dit tot grote teleurstelling van het VVV-bestuur. Ook de aangewezen plaats is minder gunstig, zo luidt de conclusie. Liever zag men het gebouwtje aan de Vechtstraat naast het gemeentehuis. Maar al gauw dient zich een oplossing aan voor de ruimtenood. Het pand Kerkstraat 9 komt te koop. De VVV-leden gaan akkoord met de aankoop en in 1958 is het zover dat burgemeester mr C.P. van Reeuwijk het nieuwe VVV-kantoor officieel kan openen.

Propaganda
In 1959 blijkt het vreemdelingenbezoek aan Ommen nog nimmer zo groot geweest te zijn als in het afgelopen seizoen, aldus de directrice van de VVV in Ommen, mej. P. J. M. Hurink tijdens de najaarsvergadering. De vereniging telt dan in Ommen 363 leden. Ommen beschikt dan voor de toeristen over 8707 slaapplaatsen, verdeeld over 7 hotels, 40 pensions, 25 gemeubileerde kamers, 15 vakantieoorden, 29 kampeerbedrijven en 32 zomerhuisjes. Ondanks het goede seizoen, aldus mej. Hurink moet men niet denken, dat het volmaakte bereikt is. Zo is de commissie zomerevenementen er niet in geslaagd het de leden naar de zin te maken. Bovendien wees zij erop, dat wil Ommen de goede naam behouden sommige middenstanders er niet toe over moeten gaan juist in het seizoen de prijzen te verhogen. De heer Wiertz adviseerde om ook in de winter propaganda te maken. Hij had hierbij oog op het skicentrum Lemelerberg. De voorzitter wees erop, dat inderdaad ook ’s winters propaganda gemaakt wordt. De heer C. E. W. Nering Bögel vertelde dat de beroemde “Dikke Den” in het Laar stervende is. Hij deed het voorstel een grote schijf van deze den als aandenken te polijsten voor de Oudheidkamer. Een ergernis blijft de terugkerende vervuiling van de Vecht. Door de grote droogte was er ditmaal behalve de vervuiling ook nog een ondraaglijke stank. De directeur-generaal van toerisme is zich persoonlijk van de situatie op de hoogte komen stellen. Burgemeester mr C.P. van Reeuwijk deelde mee dat de vervuiling te wijten is aan aardappelmeelfabrieken in ons land en in Duitsland. De oplossing zou zijn, dat al deze industrieën verplicht werden zuiveringsinstallaties aan te brengen. Over deze kwestie is al 25 jaar lang zonder resultaat gecorrespondeerd.

Het stadje Ommen is klein en oud
Folders om vreemdelingen naar Ommen te lokken bevatten toen teksten als “Het stadje Ommen is klein en oud met smalle straatjes. De wijde omgeving biedt een prachtig landschap langs Vecht en Regge”. Voor de dag- of weekendtoerist heeft Ommen genoeg keuze. Met een drietal zogenaamde voetspoorkaartjes van Staatsbosbeheer kan men met auto, fiets of wandelend prachtige trips vanuit Ommen maken. In zuidelijke richting over de Vechtbrug, rechtsaf, komt men bij de nieuwe zogeheten Zweedse Hut in de Koesteeg. Een diorama, “Lilla- Stugan” genaamd, met Zweedse kunstnijverheid en niet te vergeten koffie met smörrebröd. In de oude molen schuin tegenover hotel De Zon is dezer dagen een museum en oudheidkamer ingericht. In de top weken rijdt er ook een VVV-treintje vanuit Ommen door de bossen. Ook is een bootreisje over de Vecht tot aan de stuw bij Vilsteren aan te bevelen. Met veel zorg is voor dit seizoen een agenda samengesteld, dankzij het feit dat zovele plaatselijke verenigingen bereid zijn zich in te spannen om aan de gasten verstrooiing te bieden. Er wordt nog eens de nadruk opgelegd, dat de VVV hier coördinerend werkt en niet zelf evenementen organiseert. In dit verband is het verheugend, dat, Ommen eindelijk een tennisbaan krijgt en wel achter Hotel Paping, een fraai plekje in Het Laar, dat zich hiervoor bijzonder leent. Het wachten is nu nog op rijpaardenverhuur want ook hieraan bestaat behoefte, zo blijkt uit het jaarverslag van de zestiger jaren. Naast het mapje wandeltochten is ook een mapje met fietstochten beschikbaar en een topografische kaart. Behalve de autobustochten naar Twente en Giethoorn, kunnen er nu ook autobustochten naar Duitsland worden gemaakt. Verschillende gasten spraken met waardering over de mooie banken, die door de gemeente op verschillende mooie plekjes zijn

Officiële opening VVV-kantoor Kerkstraat
Met een korte en kernachtige toespraak opende burgemeester mr. C. P. van Reeuwijk in café Weertman in 1958 officieel het nieuwe VVV-kantoor geopend. Na het bestuur allereerst geluk te hebben gewenst met deze aanwinst, schetste spreker de taak van de VVV, te weten enerzijds de belangen behartigen van de middenstand en anderzijds die van de vakantiegangers. Spreker hoopte dat de samenwerking op dit gebied steeds meer tot uiting moge komen. Wil Ommen serieus meedoen bij de recreatie, dan moeten de logiesverstrekkende bedrijven aan bepaalde minimumeisen voldoen. Logies verstrekt op aanbeveling van de VVV moet een waarborg zijn, dat het goed is. Spreker hoopte, dat de goede samenwerking tussen gemeentebestuur en de VVV bestendigd zal blijven. Eerste voorwaarde is echter, dat het bestuur activiteit moet ontplooien, eerst dan kan de gemeente helpen. Spreker zei, misschien te moeten wensen, dat ook dit kantoor weer spoedig te klein moge zijn en hoopte, dat de directrice in haar nieuwe omgeving prettig zal werken. Hiermede verklaarde de burgervader het nieuwe kantoor officieel geopend. Vooraf sprak VVV-voorzitter Joh. Hurink een kort welkomstwoord, waarin hij behalve het gemeentebestuur nog welkom kon heten de heer C. E. W. Nering Bögel, voorzitter van de oudheidkamer, de ereleden D. Oppedijk, P. Kramer en Joh. van der Kolk, de adjudant van de rijkspolitie, C. Veldman, de vertegenwoordiger van de VVV in Varsen, de heer J. Ningbers, de directeur van de Provinciale VVV, de heer Veldman, enige plaatselijke VVV-directeuren en de aannemers Timmerman, Kruithof en Wessel.

Na dit officiële gedeelte begaf het gezelschap zich naar het nieuwe kantoor aan de Kerkstraat, waar zowel de nationale driekleur als de provinciale vlag vrolijk wapperden. In de etalage aan de Bermerstraat staat een prachtig groot aquarium met zoetwatervis, aangeboden door de firma Pacton, de etalage aan de Kerkstraat is aantrekkelijk gemaakt met kleurige folders uit binnen- en buitenland. Het licht geschilderde inlichtingenkantoor met over de gehele lengte een imposante balie (met uitgebreid materiaal) is bijzonder ruim. De directrice heeft thans de beschikking overeen gezellig kantoor, terwijl voor secretaris Hartman boven een kamer is ingericht. Voorts heeft men boven nog de beschikking over ruimte voor magazijn en archief. De talrijke bloemstukken verleenden aan het geheel een feestelijk cachet. In vergelijking met het kantoor aan de Kruisstraat betekent dit een zeer belangrijke verbetering, waarop de VVV met recht trots kan zijn. Men had weliswaar liever een andere plaats gehad, maar de hoofdzaak is, dat men de toeristen behoorlijk kan ontvangen.

Vervolgens trok het gezelschap naar hotel “De Zon” waar voorzitter Joh. Hurink dank bracht aan het gemeentebestuur, in het bijzonder de heer D. Boeve, die de VVV-zaken voor de gemeente behartigt en aan secretaris Hartman, de grote stootkracht van de vereniging. Spreker deed het gemeentebestuur de toezegging, dat bedrijven welke niet aan de minimumeisen voldoen, geweerd zullen worden van de hotel- en pensionlijst. Tenslotte dankte spreker de firma Pacton voor het fraaie aquarium en de heer S. Kuijt voor de plaatsing.

Landbouw en toerisme
De heer Veldman, provinciaal directeur, zei dat Ommen bij hem associaties opriep van landbouw en toerisme. De boeren zeggen vaak: “Wat hebben we aan die vreemdelingen, ze zijn voor ons slechts hinderlijk”. Hier zit volgens spreker een kern van waarheid in, omdat vele toeristen uit de grote steden, nog geen raad weten met de ruimte waarin ze plotseling geplaatst worden. De boeren moeten trachten hiervoor begrip te krijgen. Een bloeiend toerisme is van belang voor de gehele samenleving, al kan men dit niet met concrete cijfers aantonen. Buiten de dagjesmensen, brengt het toerisme Overijsel ongeveer 12 miljoen gulden in het laadje. Waar het toerisme groeit, gaat het alle lagen van de bevolking goed. Namens de provinciale organisatie bood spreker de VVV zijn hartelijke gelukwensen aan. De heer Hartman gaf vervolgens een uitvoerig overzicht hoe het VVV werk in Ommen is uitgegroeid. Het ledental bedraagt thans 351 en het bestuur hoopt dit binnen afzienbare tijd op te voeren tot 400. Het erelid D. Oppedijk, jarenlang bestuurslid en secretaris, vulde het betoog van de heer Hartman aan met enige bijzonderheden uit het verleden. Tenslotte sprak de heer Frijling namens de VVV Dalfsen zijn bewondering uit voor het nieuwe kantoor en voor de prettige sfeer, bij de VVV in Ommen.

In 1986 is het kantoor van de VVV van de Kerkstraat verhuisd naar het oude gemeentehuis aan de Markt om vervolgens terug te keren naar de Kruisstraat tot de opheffing van de plaatselijke VVV.

Bron: Harry Woertink – 23 maart 2022

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s